Тема 1. Політика та її вивчення.

План семінарського заняття / А. Ф. Колодій

 1. Сутність політики та основні підходи до її розуміння. Два види політичної діяльності: politics та policy.
 2. Вивчення політики. Політична думка і політична філософія. Праця Арістотеля „Політика”.
 3. Становлення, основні етапи розвитку, структура та методологічна база сучасної політології.
 4. Межі політики. Політика, примус і насильство. Політика і мораль.
 5. Значення політичної теорії, порівняльних та прикладних політологічних досліджень для формування громадянина демократичної держави.

Теми для обговорення (реферату):

 • Взаємозв’язок і взаємозбагачення історії та політології.
 • М. Вебер про співвідношення політики і моралі та вимоги до політичного діяча (праця «Політика як покликання»)
Ключові поняття:

Політична наука (політологія), політична думка, політична філософія, політика, політична діяльність, політична боротьба (змагання за владу), політичне управління (регулювання суспільних відносин, врядування), політичні суб’єкти і об’єкти, дійові особи (актори) політики, політичні взаємодії, політичний компроміс і консенсус, політика як урядування, самоврядування, державне врядування, політика і примус, політика і насильство, політика і мораль, політична етика, політика і право.

Література основна:
 1. Вебер М. Політика як покликання / У кн..: М. Вебер. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. – Київ: Основи, 1998, – С. 173-191 (M. Weber. Politics as a vocation).
 2. Політологія. Кн. Перша: Політика і суспільство. Кн. Друга: Держава і суспільство / За наук. Ред.. А. Колодій. – К.: Ельга; Ніка-Центр, 2000; 2003. – Розділ 1. С. 11-15, 40-47; Розділ 2. С.51-62.
 3. Антоніна Колодій. Політика і наука про неї. Лекція 1 з курсу “Політологія” – https://political-studies.com/?p=1561
Література додаткова:
 1. Арістотель. Політика /Пер. з давньогрецької та передмова  О. Кислюка. – К.: Основи, 2000. – 239 с.
 2. Бодуен Жан. Вступ до політології. – Київ: Основи, 1995. – 174 с.
 3. Гайєк Ф.А. Право, законодавство і свобода. Нове визначення ліберальних принципів справедливості і політичної економії. – Київ: Авілон-Прес, 2000. – 447 с. Вступ.
 4. Кирилюк Ф.М. Історія політології: Підручник для вищих навчальних закладів. – К.: Знання України, 2001. – 535 с.
 5. Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера. – Київ: Тандем, 2002. – 584 с.
 6. Колодій Антоніна. Предметне поле політичної науки в сучасний період / В кн.: Політична наука в Україні. 1991-2016 : у 2 т. ; т.1. Політична наука : західні тренди розвитку й українська специфіка / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса. – К. : Парлам. вид-во, 2016. – С. 44-91.
 7. Рікер Поль. Навколо політики. – Київ: „Д.Л.”, 1995. – 334 с.
 8. Almond Gabriel A. A discipline Divided. Schools and Sects in Political Science. Thousand Oaks; London; New Delhi: Sage, 1990. – 348 p.
 9. Hague Rod and Harrop Martin. Comparative Government and Politics. An Introduction:  6th Edition. – Palgrave MacMillan, 2004. – Ch. 1. – P.1-17.
 10. Haywood, Andrew. Key Concepts in Politics. – Palgrave MacMillan , 2000. – 281 p.

Leave a Comment