Тема 2. Політична влада і політична система

План семінарського заняття / А. Ф. Колодій

 1. Поняття, джерела та ресурси влади. «Владна піраміда».
 2. Легітимність та ефективність політичної влади.
 3. Історичні й сучасні форми політичної влади.
 4. Системний підхід до вивчення політики (Девід Істон). Структура і функції політичних систем.
 5. Інституційний вимір політичної системи. Формальні та неформальні інституції та їх значення для суспільного розвитку.

Література основна

 1. Арістотель. Політика / Пер. з давньогрецької та передмова  О. Кислюка. – К.: Основи, 2000. – 239 с.
 2. Вебер Макс. Три чисті типи легітимного панування. – Макс Вебер. Соціологія: Загальносоціологічні аналізи. Політика. – К.: Основи, 1998. С. 157-172.
 3. Основи демократії: підручник для студ. внз / за заг. ред. Антоніни Колодій. – Третє вид., оновл. і доп. – Львів: Астролябія, 2009. [832 с. ] Розд. 19. Питання легітимності влади: підтримка демократії в Україні. С. 577-594.
 4. Політологія. Кн. Перша: Політика і суспільство. Кн. Друга: Держава і суспільство / За наук. Ред.. А. Колодій. – К.: Ельга; Ніка-Центр, 2003. – Розділ 2. С. 49-76.

Література додаткова

 1. Доган М. Легитимность режимов и кризис доверия // Социс. – 1994. – №4. – с.147-155.
 2. Колодій А. Неоінституціалізм та його пізнавальні можливості в політичних дослідженнях // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. Випуск 1. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 60-69.
 3. Мойсес Наїм. Занепад влади. – Перекл. з англ. К.: Форс Україна, 2017, 448 с.
 4. Норт Даглас. Інститути, процеси та функціонування економіки. – К.: Основи, 2000. Розд.1. Вступ до проблеми інституцій та інституційної зміни. С. 11- 20; Розд. 5. Неофіційні обмеження. С. 51-62;  Розд. 6. Офіційні обмеження. С. 63-72; Розд.10. Стабільність та інституційна зміна. С. 107-117.
 5. Beetham D. The Legitimation of Power. – London : Macmillan, 1996.
 6. Easton, David. A Systems Analysis of Political Life. New York: Wiley, 1965.

Leave a Comment