Тема 3. Держава і громадянське суспільство

План семінарського заняття / А. Ф. Колодій

 1. Теоретичні підходи до визначення держави.
 2. Структура та функції держави; чинники та індикатори її сили і слабкості (за Ф. Фукуямою).
 3. Класифікація держав за організацією і способом здійснення влади: а) за формою державного правління (врядування); б) за державно-територіальним устроєм; в) за політичним режимом
 4. Б. Кістяківський про взаємозв’язок правової і соціальної держави, взаємну обумовленість правової держави і громадянського суспільства.
 5. Поняття, структура та функції громадянського суспільства. Минуле і сучасне громадянського суспільства в Україні.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Кістяківський Б. Держава і особистість / Кістяківський Б. Вибране. — Київ: Абрис, 1996. — С. 237–274.
 2. Колодій А.Ф. На шляху до громадянського суспільства. Соціальна й політична трансформація в Україні. Монографія. – Львів, 2002.
 3. Політологія. Кн. Перша: Політика і суспільство. Кн. Друга: Держава і суспільство / За наук. Ред.. А. Колодій. – К.: Ельга; Ніка-Центр, 2003. – Розділ 12. С. 367-394.
 4. Фукуяма Ф. Сильное государство. Управление и мировой порядок в ХХІ веке –  М.: Издательства: АСТ; АСТ Москва; Хранитель, Харвест, 2006. Введение. –  С.5-11.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Alexander J. C. The Civil Sphere. – New York: Oxford University Press, 2006. – 816 p.
 2. Heywood, Andrew. Politics. 2d ed. – Palgrave Macmillan, 2002. (Ch.5. The State.  P. 85-102).
 3. Габермас Ю. Структурні перетворення в сфері відкритости: дослідження категорії громадянське суспільство. Перекл. з нім. – Львів, 2000.
 4. Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. К. – Л.: вид. Центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.
 5. Кін Дж. Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення. – Київ, 2000.
 6. Основи демократії: підручник / за заг. ред. А. Ф. Колодій. – Третє вид., оновл. і доп. – Львів: Астролябія, 2009. – С. 145-190. [розділ 5. Розвиток громадянського суспільства].
 7. Патнам Р.Д. Творення демократії. Традиції громадської активності в сучасній Італії. – Київ, 2001.
 8. Рябов С. Г. Політологічна теорія держави. Для гуманітарних факультетів. – К.: Тандем, 1996.
 9. Степаненко Віктор. Громадянське суспільство: дискурси і практики. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2015, 420 с.
 10. Токвіль А. де. Про демократію в Америці. – Київ, 1999.
 11. Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990-1992 гг.; пер. с англ. — М.: Территория будущего, 2009. — 328 с.

Leave a Comment