Сучасні політичні режими та їх трансформація

План семінару № 4 за лекційними темами 4-5. / А.Ф. Колодій

1. Поняття і типологія політичних режимів.

2. Корінні ознаки ліберально-демократичного режиму. Античне і сучасне розуміння демократії.

3. Сучасні моделі та концепції демократії:

 • елітарна демократія;
 • плюралістична демократія;
 • учасницька (партисипаторна) демократія
 • дорадча (деліберативна) демократія

4. Недемократичні політичні режими

 • Два різновиди тоталітаризму. Комуністичний тоталітаризм та його наслідки в Україні.
 • Сучасні авторитаризми та їх різновиди.

5. Трансформації політичних режимів. Прогрес і регрес демократії в сучасному світі.

 • Поняття, шляхи і стадії переходу від недемократичних до демократичних режимів.
 • Особливості посткомуністичної трансформації. Причини її загальмованості, повернення до авторитаризму або виникнення гібридних режимів.
 • Стадії (етапи) руху України до демократичної, правової держави. Успіхи й невдачі на цьому шляху та їх причини.
Реферати:
 1. Свобода особи — фундаментальна цінність ліберальної демократії.
 2. Теорія поліархії.
Питання для дискусії:
 1. Як у сучасних умовах  можна досягнути оптимального поєднання переваг представницької та прямої демократії?
 2. Як виглядає взаємозалежність рівня свободи і добробуту на політичній карті світу? Чи сприяє демократія економічному зростанню?

Література

Основна:

 1. Основи демократії. Підручник для студентів вищ. навч. закладів / За заг. ред. А. Колодій. Третє вид., оновл. і доп. Розд. 1, 2, 4, 25 – Львів: Астролябія, 2009. – С. 13-76; 108–142; 747-761.
 2. Політологія. Кн. Перша: Політика і суспільство. Кн. Друга: Держава і суспільство / За наук. Ред.. А. Колодій. – К.: Ельга; Ніка-Центр, 2003. – Розділ 13. – С. 395-406; 429-450; (с.407-428 – на наступне заняття про форми правління); – Розділ 14. – С. 432-450.
 3. Гантінгтон Сємюел Ф. Три хвилі демократизації // Демократія. Антологія. Упор. Олег Проценко. – Київ, Смолоскип, 2005. – С. 574-582.
 4. Колодій Антоніна. Загальмована трансформація і майбутнє української мрії про демократичну правову державу // Агора. Українські перспективи. – Випуск 12.– К.: Стилос, 2013. – С. 5-20. https://political-studies.com/?p=901
 5. Демократія під ударом: Україна частково вільна, Крим і ОРДЛО не вільні – Freedom House /  Сергій Драчук // Радіо Свобода. 04 березня 2020. – https://www.radiosvoboda.org/a/svoboda-u-sviti-i-ukrajina/30464516.html

Додаткова література (дещо скорочений список з тем 4 і 5):

Додаткова література до т. 4

 1. Визначення і вимірювання демократії  / За ред. Д. Бітема. Перекл. з англ. – Львів: Літопис, 2005. – 318 с.;
 2. Даль Р. А. Демократія та її критики. – X.: РА – Каравела, 2002.
 3. Даль Р. А. Поліархія. Участь у політичному житті та опозиція. – X.: Каравела, 2002.
 4. Даль Роберт А. Демократичні трансформації. // Демократія. Антологія / Упорядник Олег Проценко. – К.: Смолоскип, 2005. – С. 563-573.
 5. Демократія. Антологія / Упорядник Олег Проценко. – К.: Смолоскип, 2005. – 1108 с.
 6. Енциклопедія державного управління: у 8 т. – К. : НАДУ, 2011. Т. 8 : Публічне врядування. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. (Статті про демократію А. Ф. Колодій: Демократизація. С. 128-130; Демократія, с. 141-145; Демократія учасницька (партисипаторна), с. 152-154; Моделі демократії, с. 344-348; Нормативна модель демократії, с. 367-369; Парадигми демократії, с. 396-399; Поліархія, с. 428-430)
 7. Міл Дж. С. Про свободу. Роздуми про представницьке врядування. Поневолення жінок / Перекл. з англ. – Київ: Основи, 2001. – С. 131-363;
 8. Сарторі Дж. Основи теорії демократії: народ і врядування // Демократія. Антологія / Упор. Олег Проценко. – К.: Смолоскип, 2005. – С.25-40;
 9. Шипунов Г. Категорія «політичний режим»: суть та основні підходи щодо визначення // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2006. – Випуск 18. – С. 235–242.
 10. Dahl Robert A. A Democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen Participation // Political Science Quarterly. Vol.109, Issue 1 (Spring, 1994), pp. 23-34 (див. бібліотечка до т.4: ел. копія)
 11. Lijphart A. Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. – Yale University Press.: New Haven & London, 1999. – P. 50-54.

Додаткова література до т. 5

 1. Арендт Х. Джерела тоталітаризму. – Київ: Дух і літера, 2002. – 539с.
 2. Гобсбаум Ерік. Вік екстремізму. Коротка історія ХХ віку. – Перекл. з англ. – К.: Альтернативи, 2001. – 544 с.
 3. Глобальне відродження демократії. За ред. Ларрі Даймонда і Марка Ф. Платтнера. Перекл. з англ. – Львів: Ахілл, 2004. – 464 с.
 4. Норт Дуглас, Джон Волліс, Баррі Вайнгейст. Насильство і суспільні порядки. Основні чинники, які вплинули на хід історії. Перекл. з англ. – К.: Наш формат, 2017. – 352 с.
 5. Трансформація в Польщі і в Україні: Вибрані аспекти. За редакцією А. Антошевського, А. Колодій, К. Ковальчика. – Wrocław, 2010. – 746 c. (польс. і укр. мовами). – С. 373-427.
 6. Шипунов Геннадій. Теоретико-методологічні засади аналізу гібридних політичних режимів: український контекст // Наукові записки. Серія “Політичні науки”. Випуск 3. «Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004-2007 рр». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2008. – c. 89-102.
 7. Breaking Down Democracy. Goals, Strategies, and Methods of Modern Authoritarians / by Arch Puddington // Freedom House. Special Report 2017. – https://freedomhouse.org/report/special-report/2017/breaking-down-democracy
 8. Winters, Jeffri A. Oligarchy. – Cambridge a.o.: Cambridge University Press, 2001. – 323 p.

Leave a Comment