Тема 7. Політичний процес як функціональна характеристика політичної системи

План семінару № 5 за лекційною темою 7.

 1. Поняття та різновиди політичних процесів.
 2. Активні та пасивні учасники політичного процесу (суб’єкти та об’єкти, актори, дійові особи).
 3. Політична діяльність. Види політичних процесів за змістом політичної діяльності.
 4. Політичний процес і політичні зміни.  Поняття розвитку, модернізації, реформ та революції.

Практичні завдання:

1. Охарактеризуйте особливості чотирьох видів інноваційної діяльності (табл. 14.4 на с. 454 підручника «Політологія» або те саме: слайд 27 з лек.5) і підберіть від двох до п’яти прикладів кожного з них (сучасних або з історії). 

3. Складіть табличку з трьох стовпчиків, у яких наведіть 3-5  конкретних прикладів кожного з таких видів політичної діяльності: 1) урядування, спрямованого на вироблення і здійснення курсів державної політики (policy process); 2) боротьби за здобуття і втримання владних позицій (political process, politіcs);  3) політичного дизайнування, спрямованого на  створення, зміцнення та вдосконалення політичних інституцій.

2. Складіть таблицю позитивних і негативних впливів Помаранчевої революції та Революції гідності на політичний процес в Україні.

Література (основна)

 1. Політологія. Кн. Перша: Політика і суспільство. Кн. Друга: Держава і суспільство / За наук. ред. А. Колодій. – К.: Ельга; Ніка-Центр, 2000; 2003. – Розділ 4. – С. 77-110.
 2. Проблеми влади і права в умовах посттоталітарних трансфрормацій: міждисциплінарний аналіз. Монографія / М.І. Панов, О.Г. Данильян, С.І. Максимов та інші. – Харків: Право, 2004. (Проблеми парламентаризму та вдосконалення законотворчості в трансформаційний період. С. 262-296; Політичний процес та політичні технології в посттоталітарних країнах. С. 296-319 / ел. бібліотечка).
 3. Сутність та зміст політичного процесу / Лек. 1.1. з дистанційного курсу НАДУ «Політичні процеси в умовах демократизації українського суспільства» / ел. бібліотечка.
 4. Гайек Фрідріх А. Право, законодавство і свобода. Нове визначення ліберальних принципів справедливості і політичної економії. – Т. І-ІІІ. – Київ: Аквілон-Прес, 2000. (Вступ С. 4-45).

Література (додаткова)

 1. Бебик В. Полiтика i полiтична дiяльнiсть // Полiтологiчнi читання. – 1994. – № 3. – С. 115–130.
 2. Зайцев В. Конфлікти між гілками влади в процесі їх становлення (1991–1996) // Становлення владних структур в Україні (1991–1996). – Київ, 1997.
 3. Колодій А. Парадигми змін і сучасний політичний процес в Україні // Соціальне прогнозування та проектування: модернізація політичної системи України. Матеріали Міжнародної наукової конференції 28 березня 2014 року. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. С. 276-280.
 4. Колодій А. Реформування чи перезаснування держави: які політичні зміни потрібні Україні? // Україна і світ: прагнення змін: Монографія / Відп. ред. Наталія Висоцька. – К.: Дух і Літера, 2010. – C. 15-36.
 5. Кутуєв П. Порівняльно-історична соціологія модернізації: теоретизування Ш. Ейзенштадта // Соціальна психологія. – 2007. – № 4(24). –   С.17-26. 
 6. Новакова О.В. Політичний процес: сутність, зміст та сучасні тенденції розвитку: Навчальний посібник. – Луганськ, 2010. – 241 с.
 7. Новакова О.В., Пашина Н.П. Політичний процес та політичні відносини. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2016. – 359 с.
 8. Паламарчук М. О. Виклики модернізації в Україні: політичні аспекти: монографія / За ред. О. В. Литвиненка. – К.: НІСД, 2014. – 152 с.
 9. Парлюк В. І. Політичні реформи в Україні: перехід від трансформації до модернізації // Грані № 1 (129) січень 2016. – С. 47-52.
 10. Пойченко, А. М. Сутність і структура політичного процесу // Політологія. Підручник для внз за заг. Ред. Ю.І. Кулагіна,  В.І. Полуріза. – К.: Альтерпрес, 2002, с.265-283. (ел. бібліотечка)
 11. Романюк О. Посткомуністичні революції // Політичний менеджмент. – 2005. – № 4 (13). – C.16-28.
 12. Шаповал В.М., Борденюк В.Ш., Журавльова Г.С. Парламентаризм і законодавчий процес в Україні. – Київ, 2000.
 13. Arendt Hanna. On Revolution. – New York: Penguin books, 1990. – 350 р.
 14. Easton, David. A Systems Analysis of Political Life. – New York: Wiley, 1965;  David Easton. A Systems Analysis of Political Life. New York: John Wiley, 1965 – Bounding – 1968 – Behavioral Science – Wiley Online Library.
 15. Harry Eckstein. Essays in Political Theory, Stability, and Change. – Berkeley; Los Angeles; Oxford: California University Press,1992. – (Change, Development, Revolution p. 227- 264; A Culturalist Theory of Political Change (p. 265-285). Stoker, Gerry. The Rise of Political Disenchantment // New Directions in Political Science. Responding to the Challenges of an Interdependent World. Edited by Colin Hay. – Palgrave Macmillan, 2010

Питання для самоконтролю:

 •  В чому полягають особливості процесуального підходу до вивчення політики та які проблем він охоплює?
 •  Що таке політичний процес?
 •  Які є рівні і види політичних процесів?  
 • Що таке політична діяльність та які її особливості?  
 • Охарактеризуйте поняття: політичний актор, дійова особа політики, суб’єкт політики.
 •  Які є рівні політичної суб’єктності особи та суспільних груп?
 • Чим, на вашу думку, обумовлена висока частка ірраціональності у політичній поведінці учасників політичного процесу та як можна її зменшити?
 •  Які зміни забезпечує політична діяльність, чому й для чого вони потрібні?
 • Сформулюйте основні положення еволюційної та раціонально-конструктивістської парадигми змін.  
 • Чим відрізняються зміни спонтанні й обумовлені?
 • Опишіть особливості обумовлених змін (трансформація vs модернізація, революції vs реформи)  
 • У межах яких парадигм можемо аналізувати політичні процеси в Україні?

Leave a Comment