Тема 8. Політична культура та ідеологія як чинники політичного процесу (семінар)

План семінарського заняття / Антоніна Колодій

 1. Політична культура: поняття, компоненти (структура) та типології.
 2. Концепція громадянської культури Алмонда і Верби. Культура громадянськості vs культура залежності.
 3. Ціннісні підходи до інтерпретації соцієтальних і політичних культур та їх використання в емпіричних дослідженнях Ґерта Гофстеде та Рональда Інґлегарта.
 4. Поняття та джерела ідеології.
 5. Основні ідеологічні течії сучасності: лібералізм, консерватизм, соціалізм, націоналізм, «нові ідеології» («постматеріалізм»).

Ключові поняття:

політична культура, соцієтальна культура, «чисті типи» політичної культури, парафіяльна культура, підданська культура, активістська культура, громадянська культура, конгруентність культури і структури, культура громадянськості, культура залежності, патерналізм, індивідуалізм, типологія соцієтальних культур Гірта Гофстеде, цінності виживання, цінності самореалізації, ідеологія, ідеологічна доктрина, лібералізм, консерватизм, націоналізм, фашизм, ісламізм, фемінізм, енвайронменталізм, соціалізм, комунізм, соціал-демократизм

Тема для дискусії:

 • Культура українців за критеріями (ознаками) однієї з теорій соцієтальної та політичної культури (на вибір: Г. Гофстеде, Р. Інґлегарта чи Г. Алмонда і С. Верби).

Практичні завдання:

 1. 8Побудуйте табличку, записавши в одному стовпчику риси соцієтальної або політичної культури згідно з однією з названих вище теорій, а в іншому – відповідні чи невідповідні риси культури українців. Спробуйте визначити тип української політичної культури (міру її громадянськості за Алмондом і Вербою, традиційності/модерності/постмодерності за Інґлегартом та/або риси соцієтальної культури українців на основі концепції Гофстеде.
 2. «Драматург, режисер і культурний альтруїст Влад Троїцький – один з найбільш невтомних шукачів смислів та ідей, які об’єднують Україну і роблять її відмінною від інших. У розмовах з такими, як Троїцький, розумієш: культура – НЕ ефемерна субстанція, а те, від чого залежить якість життя і успішність всієї країни». – із вступу журналіста Євгена Руденка до інтерв’ю з цим непересічним чоловіком. Прочитайте це інтерв’ю за посиланням https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/10/7247244/ (Українська правда, 10.04.2020) і визначте для себе і коротко опишіть ті думки, які говорять про вплив соцієтальної культури суспільства (а п.Троїцький говорить саме про неї) на перебіг політичних подій, майбутнє нації, держави, політичного режиму в Україні.

Література основна:

 1. Основи демократії. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Видання третє / За заг. ред. А.Колодій. Розділ 8. – Львів: Астролябія, 2009. – С. 240-264.
 2. Політологія. Книга перша: Політика та суспільство. Книга друга: Держава і суспільство / За ред. Колодій А.– 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – Розділи 8, 9. – С. 243-360; 277-283.
 3. Енциклопедія політичної думки. За ред. Девіда Міллера. Перекл. з англ. – Київ: Дух і Літера. –  2000. – С.: 141-143, 181-185, 203-208, 225-229, 256-259, 370-376 (про поняття ідеології та різні ідеологічні течії).
 4. Романюк А.С. Історія західних політичних вчень Політичні доктрини ХХ – початку ХХІ ст. Навч. посібник. – К.: Знання, 2011. – 255 с.

Література додаткова (культура):

Література додаткова (ідеологія)

 • Белл Д. Конец идеологии // Новое время. – 1990. – № 27.
 • Берлін. Ісая  Чотири есе про свободу. – Київ: Основи, 1994. – 271 с.
 • Донцов Д. Націоналізм / В кн.: Д. Донцов. Твори . Т. 1. Геополітичні та ідеологічні праці. – Львів: Кальварія, 2001. – С. 245-425.
 • Желев Ж.  Фашизм. Документальне дослiдження нiмецького, iталiйського та iспанського фашизму // Фiлософська i соцiологiчна думка. – 1991. – № 1. – С. 127–143
 • Заблоцький Віталій. Лібералізм: ідея, ідеал, ідеологія. – Донецьк: ЯНТРА, 2001.- 368 с.
 • Кістяківський Б. Держава і особистість  / Богдан Кістяківський. Вибране. – Київ: Абрис, 1996. – С. 237-274.
 • Колодій А. Демократичний націоналізм і лібералізм про права нації і права особи // Українські варіанти. – 1997. – № 2 (травень-серпень). – С. 46-61.
 • Колодій Антоніна. Неолібералізм і суспільна трансформація: деякі міркування про вибір ідеології реформ в Україні // Економічна теорія і публічна політика. Зб. наук. праць  – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2014. – С.14-29. https://political-studies.com/?p=963
 • Консерватизм. Антологія. Упорядники О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 1999.
 • Кулик В. Український націоналізм в незалежній Україні. – Київ, 1999.
 • Лібералізм. Антологія. Упор. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002.
 • Націоналізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – Київ: Смолоскип, 2000. – 872 с.
 • Пейн Томас. Права людини. – Львів: Літопис, 2000. – 283 с.
 • Роулз Джон. Політичний лібералізм / Пер. з англ. О. Добровольського. – К., 2000.
 • Остюченко Сергій. Конвергенція соціал-демократичної і ліберальної ідеологій під впливом глобалізації й індивідуалізації // Ідеологія і політика.  – 2 (26) 2003 http://www.lp-ua.info/search/5.php
 • Політична ідеологія майбутнього президента України. 8.12.2018. Дослідження. https://voxukraine.org/longreads/compass-ideology/index-ua.html
 • Conservatism.(from Wikipedia, the free encyclopedia) – http://en.wikipedia.org/wiki/Conservatism
 • Open Future. The literature of liberalism https://www.economist.com/node/21747333
 • The global crisis in conservatism – https://www.economist.com/leaders/2019/07/04/the-global-crisis-in-conservatism?cid1=cust/ednew/n/bl/n/2019/07/4n/owned/n/n/nwl/n/n/E/266604/n

Leave a Comment