т. 10. Партії та вибори в демократичних державах (семінар)

План семінарського заняття.

 1. Політичні партії як інститути політичної системи. Історичні передумови виникнення політичних партій.
 2. Функції політичних партій. Роль партій у виробленні та здійсненні державної політики.
 3. Типології партій і партійних систем. Політичний спектр.
 4. Інституціалізація багатопартійності в Україні: етапи та сучасний стан.
 5. Функції виборів у демократичному суспільстві. Громадянська відповідальність виборців.
 6. Виборчі системи: їх переваги й недоліки. Особливості Виборчого кодексу 2019 р.

Питання для дискусії:

 1. Що таке інституціалізація партійної системи і наскільки інституціалізованою, на ваш погляд, є партійна система України?
 2. Який тип партійної системи існує в Україні і як на нього можуть вплинути вибори до парламенту за пропорційною системою з відкритими списками?

Практичні завдання:

  null
 1. Розташуйте головні політичні партії України на шкалі ідеологічного компаса чи політичного спектру. Якими, на ваш погляд, є перспективи подальшої «ідеологізації» політичних позицій цих партій?
 2. Скориставшись матеріалами соціологічних досліджень, аргументовано поясніть, які з відомих політичних партій зберігають шанс пройти до Верховної Ради на наступних парламентських виборах і чому. 

Література:

Основна

 • Основи демократії. Підручник / За заг. ред. А.Колодій. – Львів: Астролябія, 2009. – Розділ 16.
 • Політологія. Підручник для вузів. / За наук. ред. А. Колодій. – 2-е видання – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – Розд. 7.
 • Трансформація в Польщі і в Україні: вибрані аспекти / За ред. А. Антошевського, А. Колодій, К. Ковальчика. – Вроцлав, 2010. – С. 507-557.
 • Гонюкова Л.В., Максимець Б.М. Суспільно-політичні об’єднання: теорія і практика. – К.: Генеза, 2009.
 • Закон України “Про політичні партії в Україні” // Відомості Верховної Ради (ВВР) 2001, N 23, ст.118; ВВР, 2004, N 15, ст.218 ) – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2365-14
 • Виборчий кодекс України від 19.12.2019 – // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 7, № 8, № 9, ст.48) – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20

Додаткова

 • Шведа Юрій. Теорія політичних партій та партійних систем. – Львів, 2004. – 524 с. http://westukr.itgo.com/teorija_partij/teorija_partij.html
 • Шведа Ю. Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії. Навчально-методичний посібник. – Київ: Знання, 2012. – 374 с.
 • Колодій А. Багатопартійність і демократизація в Україні: висхідні та низхідні тренди у роки незалежності // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 листопада 2011 р. – К.: ІПіЕНД, 2012. – С.133-149.
 • Колодій А. Праві, ліві та центр у політичному спектрі України: ретроспектива років незалежності Czechy. Polska. Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy, pod. red. Krzysztofa Kowalczyka i Łukasza Tomczaka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 68-100.
 • Колодій А. Ф.,Наход М. А. Управління виборчим процесом як складова демократичного врядування (на прикладі виборів народних депутатів України) : наук. розробка (брошура) / А. Ф. Колодій, М. А. Наход. – К. : НАДУ, 2012. – 68 с.
 • Політичні партії і вибори: українські та світові практики : збірники статей і тез за результатами наук. конференцій “Політичні партії і вибори : українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи). Вип. 1-3; 2016, 2017, 2018.
 • Романюк А. Оцінка переваг і проблем пропорційної виборчої системи на прикладі країн Західної Європи та у світлі парламентських виборів в Україні у 2006 році // Вибори та демократія. – 2006. – № 3 (9). – С. 4 -10.
 • Романюк А. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Західної Європи. Розділ: “Інститут парламентських виборів”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – ­С.  270-308.
 • Фесенко Владимир. Центр прикладных политических исследований «Пента»: Идеологические партии сегодня переживают кризис. – http://dialogs.org.ua/

Leave a Comment