Т. 9. Політичні еліти та політичне лідерство. Навчальний матеріал.

Тема 8. Політична культура та ідеологія як чинники політичного процесу (лекція ч.І, ІІ)

Лекція 8. Політична культура та ідеологія як чинники політичного процесу (текст, ч.І. Політична культура)

Скомпоновано на основі розділу 8 підручника «Політологія» за ред. Антоніни Колодій (К., 2003) та статті Антоніни Колодій. «Предметне поле політології у ХХІ ст.» в кн.: Політична наука в Україні. 1991-2016 : у 2 т. ; т.1. (доступно: https://political-studies.com/?p=1823). з деякими скороченнями та доповненнями.

Тема 8. Політична культура та ідеологія як чинники політичного процесу (семінар)

План семінарського заняття / Антоніна Колодій

  1. Політична культура: поняття, компоненти (структура) та типології.
  2. Концепція громадянської культури Алмонда і Верби. Культура громадянськості vs культура залежності.
  3. Ціннісні підходи до інтерпретації соцієтальних і політичних культур та їх використання в емпіричних дослідженнях Ґерта Гофстеде та Рональда Інґлегарта.

Навчальний матеріал до теми 8. Політична культура та ідеологія як чинники політичного процесу

Політологія / [А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко] ; за наук. ред. А. Колодій. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.: іл.

  • Один із перших українських підручників нового покоління, з чіткою структуризацією матеріалу, широким використанням структурно-логічних схем та фотоілюстрацій. У першій книзі увага авторів сконцентрована на з’ясуванні сутності політики та її ключових категорій, таких як влада, політична система, політичний процес, політичні технології. Тут проаналізовано  роль індивідуальних та групових суб’єктів політики у політичному житті, форми їх взаємодії в певному соціальному та культурно-психологічному контексті, охарактеризовано сутність і різновиди політичної ідеології і культури.

Тема 7. Політичний процес як функціональна характеристика політичної системи

План семінару № 5 за лекційною темою 7.

  1. Поняття та різновиди політичних процесів.
  2. Активні та пасивні учасники політичного процесу (суб’єкти та об’єкти, актори, дійові особи).
  3. Політична діяльність. Види політичних процесів за змістом політичної діяльності.
  4. Політичний процес і політичні зміни.  Поняття розвитку, модернізації, реформ та революції.