Антоніна Колодій. Вплив місцевих виборів-2020 на розвиток багатопартійності в Україні

Тест на основі виступу на V міжнародній конференції “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Шведи), що відбулася 28 листопада 2020 р. в ЛНУ ім. Івана Франка. Організатор – кафедра політології. Подано до друку в збірнику матеріалів конференції.

Завданням цієї публікації є з’ясування впливу місцевих виборів 2020 в Україні на багатопартійність, зокрема на розвиток політичних партій як носіїв прагматичних цілей та/чи ідеологічних настанов, а також доцільності легалізації локальних (регіональних та місцевих) політичних партій.…

Воля і вольність як синоніми свободи в українській політичній традиції. Антоніна Колодій

Опубліковано в кн.: Феномен свободи у контексті цивілізаційних викликів ХХІ ст. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції 23-24/05/2019. ЛНУ ім. Данила Галицького, каф. економіки та філософії. – Львів, 2019.

Резюме:

У повідомленні йдеться про негативні та позитивні інтерпретації української політичної традиції і ментальності щодо свободи.…

Тема.13. Глобальний політичний процес та міжнародні відносини в сучасну епоху

Навчальний матеріал для студентів

Тема 12. Групи інтересів та їх роль у політиці (Семінар)

Групи інтересів та їх роль у політиці. План семінару:

 1. Групи інтересів та групи тиску: поняття, типи та напрями діяльності.
 2. Способи захисту групових інтересів. Лобі, лобізм, лобіювання.
 3. Моделі захисту групових та індивідуальних інтересів в різних країнах:
 • Плюралістична модель (сучасні США; міра її розвитку в Україні)
 • Неокорпоратизм (Скандинавські країни)
 • Клієнтелізм (США в 19 ст.; Південь Італії у ХХ ст.; форми клієнтелізму в минулому і сучасному житті України)

Практичне завдання до семінару з т.12

 • Спираючись на знання про неоднакову роль і  результативність форм захисту інтересів за різних суспільних умов, дайте обґрунтовану відповідь на наступне запитання та поясніть свій вибір:
 • Якби Ви були фермером і хотіли домогтися від уряду регулювання цін або зниження податку на землю, до яких заходів Ви найімовірніше звернулися б залежно від країни проживання:

Література

Основна

 • Основи демократії.

Тема 12. Групи інтересів та їх роль у політиці. Навчальний матеріал для студентів.

т. 10. Партії та вибори в демократичних державах (семінар)

План семінарського заняття.

 1. Політичні партії як інститути політичної системи. Історичні передумови виникнення політичних партій.
 2. Функції політичних партій. Роль партій у виробленні та здійсненні державної політики.
 3. Типології партій і партійних систем. Політичний спектр.
 4. Інституціалізація багатопартійності в Україні: етапи та сучасний стан.
 5. Функції виборів у демократичному суспільстві.