Список (вибраних) друкованих праць

Книги:

1. Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty. Pod redakcją naukową Andrzeja Antoszewskiego, Antoniny Kolodii, Krzysztofa Kowalczyka / Трансформація в Польщі і в Україні. Вибрані аспекти. За редакцією Анджея Антошевського, Антоніни Колодій, Кшиштофа Ковальчика. – Wrocław, 2010. – 746 s. (публікація польс. і укр. мовами).

2. Основи демократії. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. А.Ф. Колодій. Третє видання, оновлене і доповнене. — Львів: Астролябія, 2009. — 832 с.

3. Autoritarismus in Mittel- und Osteuropa. Jerzy Ma´cków (Hrsg.). VS Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden, 2009. (A. Kolodii. Temporary Post-Communist Authoritarianism and Democracy: Ukraine 1990-1994 – Pp. 138-164 (нім. видання; розділ англ. мовою).

4. Колодій Антоніна. Національний вимір суспільного життя. – Львів: Астролябія, 2008. – 352 c.

5. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика. Підручник для вузів. Допущено Міністерством освіти / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. За науковою редакцією Антоніни Колодій. – 2-е видання, перероблене і доповнене. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с., іл.

6. Політологія. Збірник вправ і завдань для самостійної роботи. Глосарій / Методичний посібник до підручника „Політологія”. За редакцією Антоніни Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 278 с.

7. Основи демократії. Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Авт. колектив: М.Бессонова, О.Бірюков та ін. / За заг. ред. А.Колодій. – Київ: Ай Бі, 2002. – 684 с.; 2004. – 668 с.

8. Колодій Антоніна. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. Монографія. – Львів: Червона Калина, 2002. – (17 др. арк.)

9. Політологія. Підручник для вузів. Допущено Міністерством освіти. (Автори: Колодiй А. Ф., Харченко В. I., Климанська Л. Д., Космина Я. М.). За науковою редакцією А. Колодій.– Київ: Ельга-Н; Ніка-Центр, 2000. 584 с., іл.

10. Львівщина на порозі ХХІ століття. Соціальний портрет / Автори: Давимука С., Колодiй А. Ф., Кужелюк Ю. А., Подгорнов В. М., Черниш Н. Й. – Л.: Інститут регіональних досліджень, 2001. – 352 с.

11. Політичні режими сучасності і перехід до демократії /Автори: Давимука С., Колодiй А., Кужелюк Ю., Харченко В. – Львів, 1999. – 168 с.

12. Львівщина-98. Соціальний портрет у загально-українсько­му контексті / Автори: Давимука С., Колодiй А. Ф., Кужелюк Ю. А., Подгорнов В. М., Черниш Н. Й. – Львів, 1999. – 347 с.

13. Вибори–98. Партії й електорат у передвиборчий період. – Львів: Політико-правове управління Львівської облдержадміністрації, 1998. – 142 с.

14. Колодій Антоніна. Нація як суб’єкт політики. – Львів: Кальварія, 1997. – 55 с.

15. Основи політології. Курс лек­цій. Колектив ав­торів. За ред. В. І. Харченка, А. Ф. Колодій, Л. Д. Климанської. – Львів, ЛПІ, 1994. – Частина І – 144 с.; частина ІІ – 159 с.

16. Колодий А. Ф. Социальное равенство и справедливость: проблемы теории и практики. – Львов: Свит, 1991. –­ 198 с.

Статті в збірниках і журналах:

17. Колодій А. Випробування демократією: проблема інституційного „перезавантаження” в Україні // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні. Збірник наукових праць за матеріалами VІ Міжнародної конференції. Київ. 21-23 травня 2009 р. — Львів.: Астролябія, 2009.

18. Колодій А. Неоінституціалізм та його пізнавальні можливості в політичних дослідженнях // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. Випуск 1. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 60-69. www.franko.lviv.ua/faculty/Phil/visnyk_fil_pol_1.doc

19. Колодій А. Реформування чи перезаснування держави: які політичні зміни потрібні Україні? // Україна і світ: прагнення змін: Монографія / Відп. ред. Наталія Висоцька. – К.: Дух і Літера, 2010.

20. Колодій А. Ф. Про стадії та етапи політичної трансформації в Україні // Трансформації політичної системи України в контексті світових глобалізаційних змін. Матеріали ІІ науково-практичної студентської конференції. Львів, 20 березня 2010 р. – Львів: ЦДП філос. ф-ту ЛНУ ім.. Івана Франка. – С.4-22.

21. Колодій Антоніна. Поняття і концепції демократичного врядування як напряму політичних та управлінських досліджень // Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю. З квітня 2009 р. Пленарне засідання. – Львів: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 2009. – С. 10-25.

22. Колодій Антоніна. Транзитологічна парадигма суспільних змін у світлі Помаранчевої революції // Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004-2007 рр. – Наукові записки НУ „Острозька академія”. Серія „Політичні науки”. Випуск 3. – Острог: Вид-во НУ „Острозька академія”. – 2008. – С. 7-24.

23. Колодій Антоніна. Процес деліберації як складова демократичного врядування // Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування. Матеріали науково-практичної конференції. ЛРІДУ НАДУ. 4 квітня 2008 р. – Львів, 2008. – С. 106-110.

24. Політична трансформація в Україні: інституції та люди // Ефективність державного управління. Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ. – Вип.12. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. – С. 205-211.

25. Колодій Антоніна. Методологічне забезпечення науки “Державне управління” // Проблеми й тенденції розвитку галузі науки державного управління. Матеріали симпозіуму 30 листопада 2007 р. – K.: Національна академія державного управління при Президентові України, 2008. C. 9-15.

26. Колодій Антоніна. Американська доктрина мультикультуралізму і етнонаціональний розвиток України // Агора. Випуск 6: Україна і США. – 2007. – C. 5-14.

27. Антоніна Колодій. [2007] Революція, еволюція, трансформація: вибори 2004 і 2006 рр. як віхи на шляху становлення демократичної держави і політичної нації в Україні // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні. Збірник наукових праць за матеріалами ІV Міжнародної конференції. Ялта. 28 – 30 вересня 2006. – К.: 2007. – С. 26-34.

28. Kolodij Antonina, Prawica, lewica i centrum w politycznym spektrum Ukrainy: retrospektywa okresu niepodległości, [w:] Czechy. Polska. Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy, pod. red. Krzysztofa Kowalczyka i Łukasza Tomczaka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 40-67.

29. Колодій, Антоніна. Праві, ліві та центр у політичному спектрі України: ретроспектива років незалежності Czechy. Polska. Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy, pod. red. Krzysztofa Kowalczyka i Łukasza Tomczaka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 68-100.

30. Культурний плюралізм і етнонаціональна політика / Стаття за матеріалами доповіді на дев’ятій щорічній конференції випускників програм наукового стажування у США „Україна: подолання розбіжностей – розвиток особливостей”. Кам’янець-Подільський, 7 – 10 вересня 2006 р. // АГОРА. Випуск 4: Україна: подолання розбіжностей – розвиток особливостей. – С. 34-51 (1,4 др. арк).

31. Конституційна реформа в Україні і взаємодія гілок влади: нові виклики / Стаття за матеріалами доповіді на щорічній науковій конференції ЛРІДУ НАДУ „Актуальні проблеми реформування державного управління в Україні”. Львів, 20 січня 2006 р. – Львів: ЛРІДУ, 2006. – С 15-26; 0,66 др. арк.

32. Український регіоналізм як стан культурно-політичної поляризованості // АГОРА. Випуск 3: Україна – регіональний вимір. – Київ, 2006. – С. 69-91. (1, 5 др. арк. + додатки)

33. Від „Сірої зони” до кольору сонця: помаранчева революція і демократичний перехід в Україні // Агора. Випуск 1: Україна – нові перспективи. – Київ: Стилос, 2005. – С. 9-23.

34. Нетерплячка як синдром. Думка експерта / Тема: Майдан, рік по тому // Незалежне інтернет-видання „Діалог” 29.11.05 / http://dialogs.org.ua/ru/dialog/opinion/26/689#op689 (0,5 др. арк.)

35. Сьогоднішній варіант напівпарламентської республіки мало підходить для України. Думка експерта / Тема: Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок // „Діалог” – квітень, 2006 / http://dialogs.org.ua/ru/dialog/opinion/28/757#op757 ( 0,6 др. арк.).

36. У питаннях конституціоналізму я великий консерватор. Думка експерта / Тема: Українській Конституції 10 років від „однієї з найкращих в Європі” до правового хаосу // „Діалог” – червень, 2006 – http://dialogs.org.ua/dialog.php?id=54&op_id=915#915 (0,5 др. арк.)

37. Колодій А. Українська Помаранчева революція: сутність та уроки для транзитології // Демократичний розвиток України / Матеріали конференції. Збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2006. [396 c.] – С. З77–383. — www.democracy.kiev.ua/publications/collections/conference_2005/section_1/Kolodii.doc.

38. Виховання громадянських цінностей у постреволюційній Україні // 10 років школи громадянства. Збірник матеріалів до 10-ліття Педагогічного товариства ім. Григорія Ващенка. – Львів, 2005. – С. 42-50. (0, 6 др. арк.)

39. Національна єдність і патріотизм як чинники національної безпеки.­ – В кн.: Національна безпека України. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США. 16-19 вересня, 2004 р. – Київ: Стилос, 2004. ­ – С. 39-61 (1 др. арк..)

40. До питання про сутність, шляхи і стадії формування громадянської нації в Україні // Народознавчі зошити. – 2004. – № 5-6. – C. 12-25. (1,4 др. арк.)

41. Про поліетнічність України: кількісний та якісний виміри // Україна – проблема ідентичності: Людина, економіка, суспільство. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США – Львів, 18-21 вересня 2003 р. – Київ: Стилос, 2003.– С. 239-264.

42. Колодій А. Україна все ще залишається в стані перехідної невизначеності. Думка експерта / Тема: Демократія по-українськи. // „Діалог” – лютий, 2004 –http://dialogs.org.ua/ru/dialog/opinion/8/214#op214 (0,43 др. арк..)

43. Етнонаціональні ідентичності і легітимність влади в Україні. // Вісник Львівського університету. Філософські науки. Випуск 4. – Львів, 2002* – С. 114-124.

44. Мова як чинник національної консолідації / “Мовна ситуація та перспективи мовної реформи в Україні” (брошура) // Київ: Київський проект Інституту Кеннана; Інститут мовознавства НАН України, 2002* р. (0, 5 др. арк.)

45. Сутність громадянського суспільства і механізми його впливу на політику // Громадянське суспільство очима молодих. – Львів: ГО „Європейський діалог, 2003. — С. 5-12 (0,4 др. арк).

46. “Радянська ідентичність та її носії в незалежній Україні” // „Україна в сучасному світі. Соціальні, етнічні і культурні аспекти глобалізації та Україна”. Конференція для українських випускників програм наукового стажування у США. – Ялта, 12-15 вересня 2002 р. – Київ: Стилос, – 2002. – С. 36-55.

47. „Етнонаціональні відмінності і проблеми становлення громадянської нації (за матеріа­лами соціологічних опитувань у Львівській області)” // В кн. : Розвиток України у регіональній перспективі. Політичні, економічні і соціальні проблеми регіоналізації. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США – Харків, 25-27 травня 2001 р. – Київ: Стилос, 2002. ­– С. 171-195.

48. „Український федералізм: політичні аспекти” // Ї. – Число 23. – 2002. (Доповідь на семінарі часопису „Ї” і дискусія). – С.81-120.

49. Партійна структуризація в Україні в контексті розвитку громадянського суспільства і поза ним // Збірник наукових праць (третій випуск), підготовлений за дослідницькою програмою кафедри філософії „Громадянське суспільство як здійснення свободи” / За редакцією Анатолія Карася. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 280 с. – С. 83-105. — http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/bookLviv.pdf

50. „Проблеми націй і націоналізму в сучасній західній науковій літературі” // Народознавчі зошити. 2001. – № 2. – С.199-211.

51. “Олігархи” й “олігархія”: зміст понять та українська політична дійсність // Наукові записки НаУКМА. Політичні науки. – Вип. 19. – 2001. – – С. 31-35.

52. „Перешкоди на шляху інституціалізації громадянського суспільства в Україні” // Матеріали конференції “Суспільні реформи та становлення громадян­ського суспільства в Україні”. – Київ, 30 травня 2001р. Українська Академія державного управління при Президентові Укра­їни. – С. 50- 53.

53. „Соціальний капітал”: зміст та евристична цінність концепції” // Громадянське суспільство і соціальні перетворення в Україні. Тези наукової конференції. ЛНУ ім. І.Франка, філософський факультет, кафедра філософії. 13-15 грудня 2001 р. – Львів, 2001. – С.54-55

54. Проблеми і перспективи розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні // Наукова збірка: Розвиток демократії в Україні. Матеріали міжнародної конференції (Київ, 29 вересня-1 жовтня, 2000 р.) – Київ, 2001. – С. 513-551.

55. Історична еволюція громадянського суспільства та уявлень про нього (формування ідеалу) // Ї. Незалежний культурологічний часопис (Львів) – 2001. – № 21. – C. 6-32.

56. Становлення громадянського суспільства в Україні // Ї. Незалежний культурологічний часопис (Львів) – 2001. – № 22. – C. 21-53.

57. До питання про типологію і шляхи формування націй // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Вип. 2. – Львів, 2000. – С. 5-26.

58. The Presidential Election in Ukraine: Mirror of f Society In Transition (with the assistance of S. D. Shenfield) (“Президентські вибори як дзеркало перехідного суспільства в Україні”) // Johnson’s Russia List, #4028, 12 January 2000; The Ukraine List (UKL) – # 71, complied by Dominique Arel, 20 Jan 2000 (Стаття англ. мовою інтернеті).

59. До питання про політичний режим в Україні (спроба транзитивного підходу) // Сучасність. – 1999. – № 7-8. – С. 84-96

60. Концепція громадянського суспільства: проблема узгодженості теоретичних підходів і eмпіричних моделей. – В кн.: Громадянське суспільство як здійснення свободи. Центрально- східноєвропей­ський досвід.– Львів, 1999. – С. 21-38.

61. Громадянське суспільство як основа міжетнічної толерантності // Українські варіанти. – 1998. – № 3. – С. 49-52.

62. Особливості перехідного періоду і вибір демократичних інститутів в Україні / В кн.: “Політичний процес в Україні: стан і перспективи розвитку”. – Львів, 1998. – С. 44-55.

63. Civil Life in America: Lessons for Transitional Society in Ukraine (Громадянське життя в Америці: уроки для перехідного суспільства в Україні) / В кн. “Інтеграція України у світове співтовариство”. – К., 1999. – C. 97-113.

64. Вибори’98 і становлення громадянського суспільства в Україні // Українські варіанти. – 1998. – № 2.– С. 20-29.

65. Демократичний націоналізм i лiбералiзм про права нації і права особи // Українські варіанти. – 1997. – № 2. – С. 46-61.

66. Політичний спектр посткомуністичних держав і проблема формування лояльної опозиції // В кн: Політична опозиція: теорія та історія, світовий досвід та українська практика. Матеріали науково-практичної конференції. – Київ, 1996. – С. 142-148.

67. Громада і громадянський прогрес в суспільному ідеалі Івана Франка // Тези науково-практичної конференції: “Іван Франко: науковець, письменник, громадський діяч”. – Львів, ДУ “ЛП”, 1996.

68. Політичний спектр: про деякі критерії “правих” і “лівих” політичних рухів у посткому­ніс­ти­чних країнах // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 9/10. –– C. 3-24.

69. Рецензія на книгу американських авторів: Dawisha K., Parrott B. Russia and the New States of Eurasia. – Cambridge etc., 1994 // Harvard Ukrainian Studies, vol. 18. No. 3-4. 1994. – P. 400-402.

70. Рух до нової якості української нації і націоналізм // Державність. – 1994. – № 1-2. – С. 42-43.

71. Українська політологія: проблеми і крайнощі періоду становлення // Сучасність. – 1994. – № 10.

72. Соціальні основи демократії: досвід індустріально розвинених країн та деякі сучасні про­­бле­ми України // Український час. – 1993. – № 1 (11).

73. Про “ліві” і “праві” сили в політичному спектрі України // Теоретичні проблеми сучасної політики та шляхи її здійснення. Тези наукової конференції. – Одеса, 1993. – C. 59-60.

74. К переосмыслению содержания и функций категории “социальная справедливость” .. Вестник Московского университета. – Серия 12, социально-политические исследования. – 1991. – № 6.

75. A Contribution to the Discussion of the Doctrinal Precondition of Deformation of Socialism // Soviet Studies in Philosophy. A Journal of Translations. – New York. – Winter, 1990-91. – P. 69-83.

76. К дискуссии о доктринальных предпосылках деформации социализма // Философские науки. – 1989. – № 12. – С. 61-68.

77. Осмысливая уроки прошлого (выступление в научной дискуссии) // Вестник МГУ, серия 12, 1989 – № 6.

78. Политическая борьба в США по вопросам аграрной политики (вторая половина 30-х годов) // Американский ежегодник. 1974. – М.: Наука, 1974 – С.102-140.

79. “Новый курс”и мелкие фермеры. // Американский ежегодник. 1971. – М.: Наука, 1971 – С. 238-256.

Автореферати:

1. Докторської дисертації.: Социальная справедливость и ее проявления через отношения равенства и неравенства: теория, уроки государственно-административного социализма, перспективы. — Москва: МГУ, 1992.

2. Кандидатської дисертації.: Аграрная политика правительства Ф. Рузвельта (1933-1939 гг.) /. — М.: Институт всеобщей истории АН СССР, 1972. — 29 с.

Список вибраних друкованих праць

Книги:

1. Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty. Pod redakcją naukową Andrzeja Antoszewskiego, Antoniny Kolodii, Krzysztofa Kowalczyka / Трансформація в Польщі і в Україні. Вибрані аспекти. За редакцією Анджея Антошевського, Антоніни Колодій, Кшиштофа Ковальчика. – Wrocław, 2010. – 746 s. (публікація польс. і укр. мовами).

2. Основи демократії. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. А.Ф. Колодій. Третє видання, оновлене і доповнене. — Львів: Астролябія, 2009. — 832 с.

3. Autoritarismus in Mittel- und Osteuropa. Jerzy Ma´cków (Hrsg.). VS Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden, 2009. (A. Kolodii. Temporary Post-Communist Authoritarianism and Democracy: Ukraine 1990-1994 – Pp. 138-164 (нім. видання; розділ англ. мовою).

4. Колодій Антоніна. Національний вимір суспільного життя. – Львів: Астролябія, 2008. – 352 c.

5. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика. Підручник для вузів. Допущено Міністерством освіти / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. За науковою редакцією Антоніни Колодій. – 2-е видання, перероблене і доповнене. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с., іл.

6. Політологія. Збірник вправ і завдань для самостійної роботи. Глосарій / Методичний посібник до підручника „Політологія”. За редакцією Антоніни Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 278 с.

7. Основи демократії. Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Авт. колектив: М.Бессонова, О.Бірюков та ін. / За заг. ред. А.Колодій. – Київ: Ай Бі, 2002. – 684 с.; 2004. – 668 с.

8. Колодій Антоніна. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. Монографія. – Львів: Червона Калина, 2002. – (17 др. арк.)

9. Політологія. Підручник для вузів. Допущено Міністерством освіти. (Автори: Колодiй А. Ф., Харченко В. I., Климанська Л. Д., Космина Я. М.). За науковою редакцією А. Колодій.– Київ: Ельга-Н; Ніка-Центр, 2000. 584 с., іл.

10. Львівщина на порозі ХХІ століття. Соціальний портрет / Автори: Давимука С., Колодiй А. Ф., Кужелюк Ю. А., Подгорнов В. М., Черниш Н. Й. – Л.: Інститут регіональних досліджень, 2001. – 352 с.

11. Політичні режими сучасності і перехід до демократії /Автори: Давимука С., Колодiй А., Кужелюк Ю., Харченко В. – Львів, 1999. – 168 с.

12. Львівщина-98. Соціальний портрет у загально-українсько­му контексті / Автори: Давимука С., Колодiй А. Ф., Кужелюк Ю. А., Подгорнов В. М., Черниш Н. Й. – Львів, 1999. – 347 с.

13. Вибори–98. Партії й електорат у передвиборчий період. – Львів: Політико-правове управління Львівської облдержадміністрації, 1998. – 142 с.

14. Колодій Антоніна. Нація як суб’єкт політики. – Львів: Кальварія, 1997. – 55 с.

15. Основи політології. Курс лек­цій. Колектив ав­торів. За ред. В. І. Харченка, А. Ф. Колодій, Л. Д. Климанської. – Львів, ЛПІ, 1994. – Частина І – 144 с.; частина ІІ – 159 с.

16. Колодий А. Ф. Социальное равенство и справедливость: проблемы теории и практики. – Львов: Свит, 1991. –­ 198 с.

Статті в збірниках і журналах:

17. Колодій А. Випробування демократією: проблема інституційного „перезавантаження” в Україні // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні. Збірник наукових праць за матеріалами VІ Міжнародної конференції. Київ. 21-23 травня 2009 р. — Львів.: Астролябія, 2009.

18. Колодій А. Неоінституціалізм та його пізнавальні можливості в політичних дослідженнях // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. Випуск 1. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 60-69. www.franko.lviv.ua/faculty/Phil/visnyk_fil_pol_1.doc

19. Колодій А. Реформування чи перезаснування держави: які політичні зміни потрібні Україні? // Україна і світ: прагнення змін: Монографія / Відп. ред. Наталія Висоцька. – К.: Дух і Літера, 2010.

20. Колодій А. Ф. Про стадії та етапи політичної трансформації в Україні // Трансформації політичної системи України в контексті світових глобалізаційних змін. Матеріали ІІ науково-практичної студентської конференції. Львів, 20 березня 2010 р. – Львів: ЦДП філос. ф-ту ЛНУ ім.. Івана Франка. – С.4-22.

21. Колодій Антоніна. Поняття і концепції демократичного врядування як напряму політичних та управлінських досліджень // Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю. З квітня 2009 р. Пленарне засідання. – Львів: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 2009. – С. 10-25.

22. Колодій Антоніна. Транзитологічна парадигма суспільних змін у світлі Помаранчевої революції // Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004-2007 рр. – Наукові записки НУ „Острозька академія”. Серія „Політичні науки”. Випуск 3. – Острог: Вид-во НУ „Острозька академія”. – 2008. – С. 7-24.

23. Колодій Антоніна. Процес деліберації як складова демократичного врядування // Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування. Матеріали науково-практичної конференції. ЛРІДУ НАДУ. 4 квітня 2008 р. – Львів, 2008. – С. 106-110.

24. Політична трансформація в Україні: інституції та люди // Ефективність державного управління. Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ. – Вип.12. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. – С. 205-211.

25. Колодій Антоніна. Методологічне забезпечення науки “Державне управління” // Проблеми й тенденції розвитку галузі науки державного управління. Матеріали симпозіуму 30 листопада 2007 р. – K.: Національна академія державного управління при Президентові України, 2008. C. 9-15.

26. Колодій Антоніна. Американська доктрина мультикультуралізму і етнонаціональний розвиток України // Агора. Випуск 6: Україна і США. – 2007. – C. 5-14.

27. Антоніна Колодій. [2007] Революція, еволюція, трансформація: вибори 2004 і 2006 рр. як віхи на шляху становлення демократичної держави і політичної нації в Україні // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні. Збірник наукових праць за матеріалами ІV Міжнародної конференції. Ялта. 28 – 30 вересня 2006. – К.: 2007. – С. 26-34.

28. Kolodij Antonina, Prawica, lewica i centrum w politycznym spektrum Ukrainy: retrospektywa okresu niepodległości, [w:] Czechy. Polska. Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy, pod. red. Krzysztofa Kowalczyka i Łukasza Tomczaka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 40-67.

29. Колодій, Антоніна. Праві, ліві та центр у політичному спектрі України: ретроспектива років незалежності Czechy. Polska. Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy, pod. red. Krzysztofa Kowalczyka i Łukasza Tomczaka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 68-100.

30. Культурний плюралізм і етнонаціональна політика / Стаття за матеріалами доповіді на дев’ятій щорічній конференції випускників програм наукового стажування у США „Україна: подолання розбіжностей – розвиток особливостей”. Кам’янець-Подільський, 7 – 10 вересня 2006 р. // АГОРА. Випуск 4: Україна: подолання розбіжностей – розвиток особливостей. – С. 34-51 (1,4 др. арк).

31. Конституційна реформа в Україні і взаємодія гілок влади: нові виклики / Стаття за матеріалами доповіді на щорічній науковій конференції ЛРІДУ НАДУ „Актуальні проблеми реформування державного управління в Україні”. Львів, 20 січня 2006 р. – Львів: ЛРІДУ, 2006. – С 15-26; 0,66 др. арк.

32. Український регіоналізм як стан культурно-політичної поляризованості // АГОРА. Випуск 3: Україна – регіональний вимір. – Київ, 2006. – С. 69-91. (1, 5 др. арк. + додатки)

33. Від „Сірої зони” до кольору сонця: помаранчева революція і демократичний перехід в Україні // Агора. Випуск 1: Україна – нові перспективи. – Київ: Стилос, 2005. – С. 9-23.

34. Нетерплячка як синдром. Думка експерта / Тема: Майдан, рік по тому // Незалежне інтернет-видання „Діалог” 29.11.05 / http://dialogs.org.ua/ru/dialog/opinion/26/689#op689 (0,5 др. арк.)

35. Сьогоднішній варіант напівпарламентської республіки мало підходить для України. Думка експерта / Тема: Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок // „Діалог” – квітень, 2006 / http://dialogs.org.ua/ru/dialog/opinion/28/757#op757 ( 0,6 др. арк.).

36. У питаннях конституціоналізму я великий консерватор. Думка експерта / Тема: Українській Конституції 10 років від „однієї з найкращих в Європі” до правового хаосу // „Діалог” – червень, 2006 – http://dialogs.org.ua/dialog.php?id=54&op_id=915#915 (0,5 др. арк.)

37. Колодій А. Українська Помаранчева революція: сутність та уроки для транзитології // Демократичний розвиток України / Матеріали конференції. Збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2006. [396 c.] – С. З77–383. — www.democracy.kiev.ua/publications/collections/conference_2005/section_1/Kolodii.doc.

38. Виховання громадянських цінностей у постреволюційній Україні // 10 років школи громадянства. Збірник матеріалів до 10-ліття Педагогічного товариства ім. Григорія Ващенка. – Львів, 2005. – С. 42-50. (0, 6 др. арк.)

39. Національна єдність і патріотизм як чинники національної безпеки.­ – В кн.: Національна безпека України. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США. 16-19 вересня, 2004 р. – Київ: Стилос, 2004. ­ – С. 39-61 (1 др. арк..)

40. До питання про сутність, шляхи і стадії формування громадянської нації в Україні // Народознавчі зошити. – 2004. – № 5-6. – C. 12-25. (1,4 др. арк.)

41. Про поліетнічність України: кількісний та якісний виміри // Україна – проблема ідентичності: Людина, економіка, суспільство. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США – Львів, 18-21 вересня 2003 р. – Київ: Стилос, 2003.– С. 239-264.

42. Колодій А. Україна все ще залишається в стані перехідної невизначеності. Думка експерта / Тема: Демократія по-українськи. // „Діалог” – лютий, 2004 –http://dialogs.org.ua/ru/dialog/opinion/8/214#op214 (0,43 др. арк..)

43. Етнонаціональні ідентичності і легітимність влади в Україні. // Вісник Львівського університету. Філософські науки. Випуск 4. – Львів, 2002* – С. 114-124.

44. Мова як чинник національної консолідації / “Мовна ситуація та перспективи мовної реформи в Україні” (брошура) // Київ: Київський проект Інституту Кеннана; Інститут мовознавства НАН України, 2002* р. (0, 5 др. арк.)

45. Сутність громадянського суспільства і механізми його впливу на політику // Громадянське суспільство очима молодих. – Львів: ГО „Європейський діалог, 2003. — С. 5-12 (0,4 др. арк).

46. “Радянська ідентичність та її носії в незалежній Україні” // „Україна в сучасному світі. Соціальні, етнічні і культурні аспекти глобалізації та Україна”. Конференція для українських випускників програм наукового стажування у США. – Ялта, 12-15 вересня 2002 р. – Київ: Стилос, – 2002. – С. 36-55.

47. „Етнонаціональні відмінності і проблеми становлення громадянської нації (за матеріа­лами соціологічних опитувань у Львівській області)” // В кн. : Розвиток України у регіональній перспективі. Політичні, економічні і соціальні проблеми регіоналізації. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США – Харків, 25-27 травня 2001 р. – Київ: Стилос, 2002. ­– С. 171-195.

48. „Український федералізм: політичні аспекти” // Ї. – Число 23. – 2002. (Доповідь на семінарі часопису „Ї” і дискусія). – С.81-120.

49. Партійна структуризація в Україні в контексті розвитку громадянського суспільства і поза ним // Збірник наукових праць (третій випуск), підготовлений за дослідницькою програмою кафедри філософії „Громадянське суспільство як здійснення свободи” / За редакцією Анатолія Карася. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 280 с. – С. 83-105. — http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/bookLviv.pdf

50. „Проблеми націй і націоналізму в сучасній західній науковій літературі” // Народознавчі зошити. 2001. – № 2. – С.199-211.

51. “Олігархи” й “олігархія”: зміст понять та українська політична дійсність // Наукові записки НаУКМА. Політичні науки. – Вип. 19. – 2001. – – С. 31-35.

52. „Перешкоди на шляху інституціалізації громадянського суспільства в Україні” // Матеріали конференції “Суспільні реформи та становлення громадян­ського суспільства в Україні”. – Київ, 30 травня 2001р. Українська Академія державного управління при Президентові Укра­їни. – С. 50- 53.

53. „Соціальний капітал”: зміст та евристична цінність концепції” // Громадянське суспільство і соціальні перетворення в Україні. Тези наукової конференції. ЛНУ ім. І.Франка, філософський факультет, кафедра філософії. 13-15 грудня 2001 р. – Львів, 2001. – С.54-55

54. Проблеми і перспективи розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні // Наукова збірка: Розвиток демократії в Україні. Матеріали міжнародної конференції (Київ, 29 вересня-1 жовтня, 2000 р.) – Київ, 2001. – С. 513-551.

55. Історична еволюція громадянського суспільства та уявлень про нього (формування ідеалу) // Ї. Незалежний культурологічний часопис (Львів) – 2001. – № 21. – C. 6-32.

56. Становлення громадянського суспільства в Україні // Ї. Незалежний культурологічний часопис (Львів) – 2001. – № 22. – C. 21-53.

57. До питання про типологію і шляхи формування націй // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Вип. 2. – Львів, 2000. – С. 5-26.

58. The Presidential Election in Ukraine: Mirror of f Society In Transition (with the assistance of S. D. Shenfield) (“Президентські вибори як дзеркало перехідного суспільства в Україні”) // Johnson’s Russia List, #4028, 12 January 2000; The Ukraine List (UKL) – # 71, complied by Dominique Arel, 20 Jan 2000 (Стаття англ. мовою інтернеті).

59. До питання про політичний режим в Україні (спроба транзитивного підходу) // Сучасність. – 1999. – № 7-8. – С. 84-96

60. Концепція громадянського суспільства: проблема узгодженості теоретичних підходів і eмпіричних моделей. – В кн.: Громадянське суспільство як здійснення свободи. Центрально- східноєвропей­ський досвід.– Львів, 1999. – С. 21-38.

61. Громадянське суспільство як основа міжетнічної толерантності // Українські варіанти. – 1998. – № 3. – С. 49-52.

62. Особливості перехідного періоду і вибір демократичних інститутів в Україні / В кн.: “Політичний процес в Україні: стан і перспективи розвитку”. – Львів, 1998. – С. 44-55.

63. Civil Life in America: Lessons for Transitional Society in Ukraine (Громадянське життя в Америці: уроки для перехідного суспільства в Україні) / В кн. “Інтеграція України у світове співтовариство”. – К., 1999. – C. 97-113.

64. Вибори’98 і становлення громадянського суспільства в Україні // Українські варіанти. – 1998. – № 2.– С. 20-29.

65. Демократичний націоналізм i лiбералiзм про права нації і права особи // Українські варіанти. – 1997. – № 2. – С. 46-61.

66. Політичний спектр посткомуністичних держав і проблема формування лояльної опозиції // В кн: Політична опозиція: теорія та історія, світовий досвід та українська практика. Матеріали науково-практичної конференції. – Київ, 1996. – С. 142-148.

67. Громада і громадянський прогрес в суспільному ідеалі Івана Франка // Тези науково-практичної конференції: “Іван Франко: науковець, письменник, громадський діяч”. – Львів, ДУ “ЛП”, 1996.

68. Політичний спектр: про деякі критерії “правих” і “лівих” політичних рухів у посткому­ніс­ти­чних країнах // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 9/10. –– C. 3-24.

69. Рецензія на книгу американських авторів: Dawisha K., Parrott B. Russia and the New States of Eurasia. – Cambridge etc., 1994 // Harvard Ukrainian Studies, vol. 18. No. 3-4. 1994. – P. 400-402.

70. Рух до нової якості української нації і націоналізм // Державність. – 1994. – № 1-2. – С. 42-43.

71. Українська політологія: проблеми і крайнощі періоду становлення // Сучасність. – 1994. – № 10.

72. Соціальні основи демократії: досвід індустріально розвинених країн та деякі сучасні про­­бле­ми України // Український час. – 1993. – № 1 (11).

73. Про “ліві” і “праві” сили в політичному спектрі України // Теоретичні проблеми сучасної політики та шляхи її здійснення. Тези наукової конференції. – Одеса, 1993. – C. 59-60.

74. К переосмыслению содержания и функций категории “социальная справедливость” .. Вестник Московского университета. – Серия 12, социально-политические исследования. – 1991. – № 6.

75. A Contribution to the Discussion of the Doctrinal Precondition of Deformation of Socialism // Soviet Studies in Philosophy. A Journal of Translations. – New York. – Winter, 1990-91. – P. 69-83.

76. К дискуссии о доктринальных предпосылках деформации социализма // Философские науки. – 1989. – № 12. – С. 61-68.

77. Осмысливая уроки прошлого (выступление в научной дискуссии) // Вестник МГУ, серия 12, 1989 – № 6.

78. Политическая борьба в США по вопросам аграрной политики (вторая половина 30-х годов) // Американский ежегодник. 1974. – М.: Наука, 1974 – С.102-140.

79. “Новый курс”и мелкие фермеры. // Американский ежегодник. 1971. – М.: Наука, 1971 – С. 238-256.