Становлення демократії

Позачергові президентські й парламентські вибори 2014 року в Україні: особливості та наслідки

[2017]

Колодій Антоніна. Позачергові президентські й парламентські вибори 2014 року в Україні: особливості та наслідки // УВибори-2014: Чи втілені вимоги Євромайдану?/ К.: Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва. 2015. – URL: http://dif.org.ua/article/vibori-2014-chi-vtileni-vimogi-evromaydanu
У статті йдеться про особливості перебігу та наслідки виборів 2014 у контексті нових умов і нових вимог до політиків і політики, що сформувалися під впливом Революції Гідності, а також про вплив результатів виборів на політичну стабілізацію і політичні зміни в Україні.

Наближається період нових виборів – президентських і парламентських. Дехто хоче їх прискорити, через те що післяреволюційні сподівання не справдились, влада – і законодавча й виконавча – веде себе так, ніби очікування радикальних змін економічної й політичної системи їх не стосуються. Головне своє завдання нині вони бачать у тому, щоб дотягнути до нових виборів і зберегти своє керівне становище. Суспільство ж прагне привести до влади нових людей з новими підходами, готових до радикальних змін, насамперед у сфері викорінення корупції у верхах та зруйнування її основи – кланово-олігархічних відносин. Але чи готове до цього саме суспільство? Де ті реформатори, які діятимуть рішуче і з розумом? Де ті політичні сили, які здатні не лише представити програму змін (у 2014 році чинні владці також її представляли, і не одну), а хотітимуть і будуть здатні втілити її в життя? У цьому зв’язку варто оглянутись вже майже на чотири роки назад і подивитись, що відбулося тоді, які були розрахунки і застереження, чому багато чого пішло не так? Які оцінки, зроблені на початку 2015 року були правильні, а які ні? Як не лише не помилитись, а й зробити так, щоб було з чого вибирати у майбутньому?

Читати далі

Антоніна Колодій. Проблема вибору форми державного правління в Україні (у контексті конституційної реформи) / The challenge of the form of government selection (in the context of constitutional reform in Ukraine)

[2016]

У статті розглянуто проблему вибору форми правління в контексті конституційної реформи в Україні. Автор аргументує необхідність проведення всеосяжної конституційної реформи через скликання Конституційних (Установчих) зборів, показує значення зміни форми правління як одного з її компонентів; аналізує особливості президентської і парламентської форм правління та доводить, що чисто парламентська модель, до вибору якої підштовхують громадську думку деякі політики, є непридатною для незрілої української демократії, у якій відсутні стійкі, добре інституціалізовані партії та лояльна опозиція. Натомість, запропоновано довший, але більш надійний шлях вироблення власної, придатної для умов України моделі змішаної системи врядування з ефективною системою стримувань і противаг, конкретні параметри якої мають викристалізуватись під час конституційної реформи, у процесі співпраці експертів з народом і політичними діячами.

The article deals with the problem of choosing the form of government in the context of constitutional reform in Ukraine. The author substantiates the need for comprehensive constitutional reform through the convening of Constitutional (Constituent) Assembly; shows the importance of changing the form of government as one of its components; analyzes the features of the presidential and parliamentary forms of government and argues that a purely parliamentary system, to selection of which some politicians are pushing the public opinion, is unsuitable for immature Ukrainian democracy, in which there is no stable, well-institutionalized party system and loyal opposition. Instead, longer but more reliable way is proposed: to elaborate its own, suitable for Ukraine’s conditions model of mixed system of government with an effective system of checks and balances, the specific parameters of which will crystallize in the course of constitutional reform, through the cooperation of experts with the people and political leaders.

Читати далі

Соціальний і політичний капітал та їх вплив на довіру до публічної влади.

[2016]

Антоніна Колодій. Соціальний і політичний капітал та їх вплив на довіру до публічної влади. Презентація і тези виступу на науково-практичній конференції «Творення простору суспільної довіри в Україні XXI сторіччя». 17-19 лютого 2016 року, м. Львів. Організатори: Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи, ЛНУ ім.. Івана Франка, Асоціація українських банків та ін.

На тлі катастрофічно низької довіри до політичних інституцій і політиків в Україні, постає питання про корені цього явища та про шляхи його подолання. Адже демократична влада може успішно функціонувати лише за умов, коли громадяни їй довіряють. Однією з категорій, яка пояснює ситуацію з довірою/недовірою, є “політичний капітал”. Це поняття не є широковживаним і українські науковці ще не виробили визначення, яке б істотно відрізнялося від визначення політичної довіри та містило б у собі значний аналітичний потенціал. Автор робить певні кроки в напрямі формулювання такого визначення та в поясненні потреби у цій науковій категорії і в цьому феномені демократичної політики. Тезово авторські підходи викладені в пропонованій презентації.
(Додано текст!)

Читати далі

Дилеми конституційного реформування в Україні (в контексті ліберально-демократичних цінностей і посткомуністичної трансформації)

[2016]

Антоніна Колодій. Дилеми конституційного реформування в Україні в контексті ліберально-демократичних цінностей і посткомуністичної трансформації. Стаття написана на основі виступу на міжнародній конференції “Лібералізм, посткомунізм, реформи” із серії “Людвіг фон Мізес і сучасні суспільства” (Львів, 1-2 жовтня 2015 р.). Готується до друку у збірнику матеріалів конференції.

Етапи конституційного процесу та дилеми конституційної реформи в Україні проаналізовані в контексті цінностей лібералізму і притаманних йому принципів конституціоналізму й суверенітету народу, з одного боку, та специфічних рис культури й поведінки посткомуністичних еліт у сфері конституційного реформування, з іншого. Автор розкриває дилеми, пов’язані з розподілом повноважень між гілками влади (посилення функцій президентської влади на противагу функцій органів виконавчої та законодавчої влади); з визначенням часу для здійснення конституційної реформи (відносно президентських виборів, наявності чи відсутності кризи та воєнних дій на території країни); з вибором методу реформування (через внесення часткових, інкрементальних змін до окремих положень конституції на противагу ухваленню повністю переписаного, цілісного документа); з мірою участі народу, експертів та еліт у здійсненні реформи (ухвалення народної на противагу елітарної Конституції).

Ключові слова: ліберальні цінності, конституція, конституціоналізм, суверенітет народу, конституційний процес, конституційна реформа, установча влада народу, Конституційні збори.

Читати далі

Політичні партії України після Майдану

[2015]

А.Ф.Колодій. Політичні партії України після Майдану

Відповіді на анкету дослідницького проекту «Партійна система в Україні до і після Майдану: зміни, тенденції розвитку, суспільні запити», що здійснюється Центром Разумкова спільно з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні. Опубліковано в матеріалах до круглого столу 16 вересня 2015 р. – http://www.uceps.org/upload/1442416518_file.pdf. Про круглий стіл див. на сайті Центру: http://www.uceps.org/ukr/news.php?news_id=658

Читати далі

Парадигми змін і сучасний політичний процес в Україні

[2015]

Антоніна Колодій. Виступ online на ІV Міжнародній науковій конференції «Соціальне прогнозування та проектування: модернізація політичної системи України» 28 березня 2014 року, м. Запоріжжя і стаття з викладом ідей виступу.

Головне завдання повідомлення – концептуалізація тих процесів змін, які відбулися в Україні за роки незалежності і відбуваються зараз, з використанням еволюційної та революційно-конструктивістської парадигм і притаманних їм теоретичних концепцій (революції, переходу/трансформації та модернізації).

Див.: Слайди презентації, у форматі .ppt
Відео-файл [110MB]: дивитись у форматі .avi | завантажити у форматі .zip
Текст: Колодій А.Ф. Парадигми змін і сучасний політичний процес в Україні // Соціальне прогнозування та проектування: модернізація політичної системи України. Матеріали Міжнародної наукової конференції 28 березня 2014 року. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. [281 с.] – С. 276-280.

Читати далі

Народ і партії у виборах 2014 року

[2014]

Колодій Антоніна. Народ і партії у виборах 2014 року. – Незалежний культурологічний часопис «Ї». – 5.11.14. – http://www.ji-magazine.lviv.ua/anons2014/Kolodij_Narod_i_partii_u_vyborah.htm. Проаналізовані парламентські вибори 2014 р. ще до остаточного завершення виборчої кампанії і оголошення офіційних результатів.

Парламентські вибори відбулися. Багато ображених, обурених і тих, що «не розуміє…» Я не належу до жодних. Навпаки. Вважаю, що вибори пройшли загалом успішно і принесли більш ніж задовільні результати. Так, були сюрпризи. Але правильно говорять західні коментатори, що непередбачуваність результатів якраз і є свідченням свободи волевиявлення та демократичності виборчого процесу. А якщо хтось думає, що в інших країнах, з набагато більшим досвідом демократії, виборці демонструють чудеса мудрості, той дуже помиляється. Вибори треба оцінювати з позицій не бажаного, а можливого; не сподівань на раптове преображення суспільства, а з розрахунку на ще один крок у просуванні в напрямі миру, європейських цінностей і демократії. На мій погляд, такий крок було зроблено, і позитивний вплив цих виборів на суспільно-політичну ситуацію в країні обов’язково переважить ті негативи, які мали місце під час виборів та одразу після них.

Читати далі

Неолібералізм і суспільна трансформація: деякі міркування про ідеологію реформ в Україні

[2014]

Антоніна Колодій. Неолібералізм і суспільна трансформація: деякі міркування про ідеологію реформ в Україні // Економічна теорія і публічна політика. Цикл конференцій “Людвіг фон Мізес і сучасні суспільства”. Збірник наукових праць / За наук. ред. Миколи Буника, Ірини Кіянки. – Львів, 2014. – С.14-29. У статті висвітлюється актуальність концепції та суперечливість практики неоліберальних реформ у суспільствах, що трансформуються. Розглядається еволюція неолібералізму як економічної теорії, ідеології і суспільної політики. Ставиться низка дискусійних питань про плюси і мінуси неоліберальних реформ у перехідних і недостатньо модернізованих суспільствах, зокрема й в Україні.

Читати далі

Про феномен революції в контексті сучасності

[2014]

Антоніна Колодій. Про феномен революції в контексті сучасності // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – 2014. – № 5. – С. 133-143. – http://filos.lnu.edu.ua/bulletin_philosophy/ua/docs/visnyk05/visnyk05.pdf
У статті проаналізовані сучасні підходи до визначення революції з урахуванням тих змін, яких зазнала теорія революції під впливом суспільних реалій кінця ХХ – поч. ХХІ ст., а саме: відходу з історичної сцени масштабних революцій як способу суспільних змін і появи нових – легших, коротших і різноманітніших форм революційної дії, зокрема так званих «оксамитових» революцій, вплетених у контекст «переходу» як більш тривалої суспільної трансформації.

Читати далі

Народ і партії у виборах 2014 року.

[2014]

У статті проаналізовані попередні результати парламентських виборів в Україні 2014 р., коли ЦВК ще не підбила остаточних підсумків (втім, відхилення дуже незначні), і стосується переважно пропорційної частини виборів, де найбільш яскраво виявилося ставлення виборців до тих чи інших партій. Опублікована на сайт часопису «Ї». – 5.11.14. – http://www.ji-magazine.lviv.ua/anons2014/Kolodij_Narod_i_partii_u_vyborah.htm

Читати далі