Антоніна Колодій. Вплив місцевих виборів-2020 на розвиток багатопартійності в Україні

Тест на основі виступу на V міжнародній конференції “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Шведи), що відбулася 28 листопада 2020 р. в ЛНУ ім. Івана Франка. Організатор – кафедра політології. Подано до друку в збірнику матеріалів конференції.

Завданням цієї публікації є з’ясування впливу місцевих виборів 2020 в Україні на багатопартійність, зокрема на розвиток політичних партій як носіїв прагматичних цілей та/чи ідеологічних настанов, а також доцільності легалізації локальних (регіональних та місцевих) політичних партій.…

Воля і вольність як синоніми свободи в українській політичній традиції. Антоніна Колодій

Опубліковано в кн.: Феномен свободи у контексті цивілізаційних викликів ХХІ ст. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції 23-24/05/2019. ЛНУ ім. Данила Галицького, каф. економіки та філософії. – Львів, 2019.

Резюме:

У повідомленні йдеться про негативні та позитивні інтерпретації української політичної традиції і ментальності щодо свободи.…

Тема.13. Глобальний політичний процес та міжнародні відносини в сучасну епоху

Навчальний матеріал для студентів

Тема 12. Групи інтересів та їх роль у політиці (Семінар)

Групи інтересів та їх роль у політиці. План семінару:

  1. Групи інтересів та групи тиску: поняття, типи та напрями діяльності.
  2. Способи захисту групових інтересів. Лобі, лобізм, лобіювання.
  3. Моделі захисту групових та індивідуальних інтересів в різних країнах:
  • Плюралістична модель (сучасні США; міра її розвитку в Україні)
  • Неокорпоратизм (Скандинавські країни)
  • Клієнтелізм (США в 19 ст.;