Дослідження націй

Recent Studies of Societal Culture and Regional Differences in Ukraine: In Search of Adequate Methodology

[2016]

Clipboard04_small

The paper highlights the contribution of the present-day Ukrainian researchers into the study of societal culture, regional differences and value system of the society. The shift from general speculations about Ukrainian cultural tradition and mentality to the attempts of quantitative…

Читати далі

Міжрегіональні поділи в Україні і деякі принципи публічного врядування

[2015]

Колодій Антоніна. Міжрегіональні поділи в Україні і деякі принципи публічного врядування // Будуємо нову Україну : збірник конференції ( 26-27 листопада 2014 р., м. Київ) / упоряд. Ярошенко Т.О ; Українське Фулюрайтівське коло. – Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2015 [407 с.]. – С. 309 -327. –http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/4618

У статті розглянуті питання, що стосуються внутрішніх чинників регіональних поділів і розколу в Україні та шляхів їх подолання і недопущення в майбутньому засобами публічної політики та врядування. Приділено увагу таким принципам публічного урядування, як: деліберація, горизонтальна публічна координація, культурний плюралізм, децентралізація й субсидіарність, національна інтеграція на базі соцієтальної культури, пріоритетність культурної та освітньої політики.

The paper deals with the questions regarding the internal factors of regional divisions and split in Ukraine and the ways of overcoming and preventing them in the future by means of public policy and governance. Attention is paid to such principles of public governance as: deliberation, horizontal public coordination, cultural pluralism, decentralization and subsidiarity, national integration on the basis of societal culture, prioritizing of cultural and educational policy.

Читати далі

Особливості мультикультуралізму та двомовності у США

[2015]

Колодій Антоніна. Особливості мультикультуралізму та двомовності у США // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право і суспільство. Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 15 травня 2015 р. – Ч.І . – Львів: ПАІС, 2015. – С.285-301. [475 с.]
У статті йдеться про сучасну політику американського мультикультуралізму, його історичні, соціальні та інтелектуальні джерела та обумовлені ними найбільш характерні особливості, такі як: прагматизм, сильна прив’язаність до проблеми громадянських прав і соціальних можливостей расових меншин і корінних народів (концепція «підтримчих дій»), велика увага до іспаномовних груп латиноамериканського походження, іммігрантів взагалі, а також відсутність чіткого концептуального обґрунтування цієї політики як підтримки саме культурної різноманітності.

Читати далі

Кримські татари мають усі підстави бути визнані «корінним народом» Криму

[2014]

Антоніна Колодій. 17 березня 2014 р. http://galinfo.com.ua/news/157242.html
Коментар про те, що кримських татар потрібно було визнати корінним народом Криму ще до проведення так званого референдуму 16 березня, щоб татари відчули, що українська влада їх підтримує. Крим – це їхня єдина Батьківщина, і вони мають усі підстави бути визнані корінним народом Криму, а також мати квоту представництва у ВР АРК.

Читати далі

Про Кримську агресію Путіна і право націй на самовизначення

[2014]

Антоніна Колодій. 11 березня 2014 р. Становище в Криму стає все загрозливішим для тих мешканців автономії, які займають проукраїнську позицію, а тим більше – активно її відстоюють. Українські владні кола (Верховна Рада, уряд) недостатньо уваги надають ролі кримськотатарського народу, не повною мірою використовують його лояльність щодо України у протистоянні з Москвою. Кримські татари хотіли б отримувати також більшу підтримку – не так матеріальну (хоча й вона потрібна), скільки моральну. Деякі пропозицї щодо цього місцяться в пропонованому коментарі. наступному коментарі.

Читати далі

СОЦІЄТАЛЬНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ

[2013]

Національна консолідаціяУ статті проаналізовані парадигми нації під кутом зору їх обґрунтованості та відповідності умовам України; на цій основі громадянську (політичну) націю визначено як головний об’єкт національної консолідації на сучасному етапі; показано, що центральне місце серед чинників національної консолідації займає формування єдиного культурного поля і української соцієтальної культури; з’ясовано, що являє собою феномен соцієтальної культури відповідно до сучасних соціологічних і філософських уявлень.

The paradigms of a nation are analyzed from the point of view of their validity and adequacy to Ukraine’s conditions; on this basis civic (political) nation is identified as a major subject of national consolidation; it is indicated that the central place among the factors of consolidation belongs to the formation of common cultural space and Ukrainian societal culture; the nature of the societal culture according to contemporary sociological and philosophical views is revealed.

Читати далі

Шелест Петро Юхимович (1908 – 1996) (стаття для енциклопедії)

[2012]

Колодій А.Ф. Шелест Петро Юхимович (1908 – 1996) (неопублікована стаття для енциклопедії)

У моєму архіві є певна кількість робіт, які я старанно писала, але з тих чи інших причин – не опублікувала. Такою є стаття про партійного та державного діяча України Петра Шелеста для Енциклопедії про українських управлінців, видання якої планувалось, але з якихось причин не було здійснене Національною академією державного управління при Президентові України. Постать складна й суперечлива, як і епоха, в яку Шелест досягнув кар’єрної вершини, звідки потім був скинутий як не відповідний духові часу. Чому ця постать викликає інтерес і заслуговує на повагу? Адже в його діях було багато комуністичного фундаменталізму та сваволі, властивої комуністичним керівникам. Думаю, це тому, що в його поведінці, окрім крутого характеру, який сам по собі є цінністю, що не надто часто зустрічається серед етнічних українців, він ще був особистістю з розвиненим почуттям людської і національної гідності… Втім, кожен може робити свої висновки.

Читати далі

Доктрина мультикультуралізму: перспективи модифікації у нових державах із неконсолідованими націями

[2012]

Колодій А. Ф. [2012] Доктрина мультикультуралізму: перспективи модифікації у нових державах із неконсолідованими націямиPDF Document // Демократичне врядування : науковий вісник. – 2011. – Вип. 8. – http://www.lvivacademy.com/visnik8/fail/Kolodij.pdf

Читати далі

ДОКТРИНА МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА: возможные модификации для новых государств с неконсолидированными нациями

[2011]

Антонина Колодий. Возможные модификации доктрины мультикультурализма
применительно к новым государствам с неконсолидированными нациями / Rethinking Multiculturalism in the Case of New States with Unconsolidated Nations // Текст выступления на международном конгрессе: 20 ЛЕТ СПУСТЯ (1991- 2011) : РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА И ИДЕНТИЧНОСТИ. – Москва, 29 сентября – 1 октября 2011 г.

Читати далі

Національний вимір суспільного буття

[2008]

Національний вимір суспільного буттяАнтоніна Колодій. Національний вимір суспільного буття. – Львів: Астролябія, 2008. – 368 c.

PDF Document Національний вимір суспільного буття. Зміст.
PDF Document Національний вимір суспільного буття. Розділ 1. Сутність, генеза та типологія націй: питання теорії.


Читати далі