Основи демократії – 2002; 2004

[2002; 2004]

Основи демократії.Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред.. Антоніни Колодій. — К.: Ай-Бі, 2002. — 684 с.; 2004. — 667 с.


Міністерство освіти і науки України
Академія педагогічних наук України
Українсько-канадський проект “Демократична  освіта”
Інститут вищої освіти АПН України

ОСНОВИ ДЕМОКРАТІЇ

Підручник для студентів вищих закладів освіти
За загальною редакцією доктора філософських наук, професора
Антоніни Колодій

Київ – 2002


ЗМІСТ

  • ПЕРЕДМОВА (Василь Кремінь, Міністр освіти і науки України)
  • ПЕРЕДМОВА (Джордж Перлін, Віктор Андрущенко)
  • Автори
  • Подяки
  • ВСТУП

Частина перша
СУТНІСТЬ, ПЕРЕДУМОВИ Й ПОШИРЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

1. ЩО Є ДЕМОКРАТІЯ?

1.1. Витоки й сутність демократії

1.1.1. Виникнення і зміст демократії
1.1.2. Особливості сучасної демократії
1.1.3. Аспекти й різновиди демократії
1.1.4. “Природність” демократії
1.1.5. Пастки, загрози й межі демократії

1.2. Основні цінності сучасної демократії        

1.3. Передумови демократії

1.3.1. Класифікація передумов демократії
1.3.2. Економічні передумови демократії
1.3.3. Соціокультурні передумови демократії

*Висновки
*Контрольні запитання
*Література

(*Кожний розділ закінчується трьома останніми позиціями, які далі не будуть згадуватись заради короткості)

2. ДЕМОКРАТІЯ В ҐЛОБАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ

2.1. Поширення і “якість” демократії в сучасному світі

2.2. Консолідовані, проміжні та псевдодемократії

2.3. Поняття, чинники та соціально-політичні наслідки ґлобалізації

2.4. Теорія і практика сучасних переходів до демократії

3. ДЕМОКРАТИЧНА ТРАДИЦІЯ В УКРАЇНІ

3.1. Елементи демократії в історії України

3.2. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні

Частина друга
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ДЕМОКРАТИЧНІ ІНСТИТУТИ

4. КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ

4.1. Конституція та її призначення      

4. 2. Джерела українського конституціоналізму

4. 3. Конституційні акти України в ХХ ст.

4. 4. Конституція незалежної Української держави та її правовий захист

5. ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ

5.1. Сучасне розуміння прав людини

5.2. Основні права й відповідальність громадянина

5.3. Методи й механізми захисту прав і свобод людини         

5.4. Повноваження і головні функції Організації Об’єднаних Націй

5.5. Захист прав людини на регіональному рівні

5.6. Система захисту прав і свобод людини в Україні

6. СУДОВА ВЛАДА

6.1. Роль судової влади в державі

6.2. Судова влада в демократичних країнах

6.3. Судова система в Україні

7. ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА

7.1. Призначення, структура і функції законодавчої влади

7.2. Моделі організації й роботи законодавчої влади в розвинених демократіях

7.3. Законодавча влада в Україні

8. ВИКОНАВЧА ВЛАДА

8.1. Виконавча влада в демократичних суспільствах: призначення й сутність

8.1. Порівняльна характеристика моделей виконавчої влади

8.3. Організація виконавчої влади в Україні

8.4. Практика здійснення виконавчої влади в Україні

9. МІСЦЕВЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ САМОВРЯДУВАННЯ

9.1. Демократія і децентралізація влади

9.1.1. Потреба і способи наближення влади до громадян
9.1.2. Порівняння моделей децентралізації влади у федерат. та унітарних системах

9.2. Розвиток поглядів на місцеве самоврядування

9.2.1. Поняття та основні концепції місцевого самоврядування
9.2.2. Проблема автономії самоврядних органів

9.3. Інституціональні та правові засади місцевого самоврядування

9.3.1. Типологія самоврядних систем
9.3.2. Правові засади місцевого самоврядування
9.3.3. Структура органів місцевого самоврядування
9.3.4. Місцева демократія та її форми

9.4. Становлення системи місцевого самоврядування в Україні

9.4.1. Трансформація правової і соціальної реальності в Україні
9.4.2. Автономна Республіка Крим, регіональні та місцеві органи державної влади
9.4.3. Органи місцевого самоврядування
9.4.4. Суспільний статус місцевого самоврядування в Україні
9.4.5. Місцеве самоврядування і державна влада: способи взаємодії

Частина третя
ГРОМАДЯНИН, СУСПІЛЬСТВО Й ДЕМОКРАТІЯ

10. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ

10.1. Роль політичних партій у розвитку демократії

10.2. Статус і функції політичних партій у політичній системі України

10.2.1. Виникнення багатопартійності
10.2.1. Виконання українськими партіями своїх прямих політичних функцій
10.2.2. Представництво інтересів через посередництво партій в Україні

10.3. Організаційні засади партійної діяльності та їх вплив на демократію

10.3.1. Соціальна база і впливовість партій
10.3.2. Фінансування й організаційна структура партій

10.4. Демократія і майбутнє політичних партій

11. ВИБОРИ, ГРОМАДЯНИН, ДЕМОКРАТІЯ

11.1. Вибори як інститут демократії

11.1.1. Виборчі системи
11.1.2. Виборчий процес: чинники та критерії демократичності
11.1.3. Громадянин і виборча кампанія

11. 2. Роль громадян у демократизації суспільства

11.2.1.Громадянин – творець демократії
11.2.2. Модель демократичного громадянина і культура громадянськості
11.2.3. Інтерес до політики й політична обізнаність
11.2.4. Проблема раціональності вибору
11.2.5. Активна громадянська позиція й громадянська участь

12. РОЛЬ ЗМІ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ

12.1. Сутність та суспільне значення засобів масової комунікації

12.2. Політична відповідальність та функції засобів масової інформації в демократичному суспільстві

12.2. Форми власності та контроль за мас-медіа в умовах демократії

12.3. Свобода інформації та цензура в Україні

12.4. Вплив засобів масової інформації на політичні орієнтації

13. ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН ЧЕРЕЗ ГРУПОВУ ПОЛІТИКУ

13.1 Теорія групової політики

13.1.1. Плюралістична демократія і групи інтересів: до історії явища та ідеї
13.1.2. Теорія груп і групових інтересів у політичній науці ХХ ст.: розмаїття поглядів
13.1.3. Сутність і різновиди груп інтересів
13.1.4. Функції груп інтересів та способи їх впливу на прийняття владних рішень

13.2. Моделі захисту групових інтересів (порівняльний аспект)

13.2.1. Плюралістична модель захисту інтересів
13.2.2. Корпоративізм як спосіб (модель) урівноваження і захисту інтересів
13.2.3. Патронажно-клієнтельні стосунки як спосіб захисту інтересів у демократично нерозвинених країнах

13.3. Особливості формування груп інтересів у посткомуністичній Україні

13.3.1. Класичні групи інтересів в Україні
13.3.2. Кланово-олігархічні об’єднання та їх роль в українській політиці

14. РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

14.1. Історична еволюція громадянського суспільства та уявлень про нього

14.2. Сутність та різновиди громадянського суспільства

14.2.1. Поняття, структура і функції громадянського суспільства
14.2.2. Моделі громадянських суспільств
14.2.3. Вплив процесів трансформації на форму громадянських суспільств
14.2.4. Громадянське суспільство як умова свободи й демократії

14.3. Відновлення громадянського суспільства в Україні в кінці 80-их  – на поч. 90-х років

14.3.1. Спадщина комуністичного тоталітаризму
14.3.2. Горбачовська “революція зверху” і відновлення громадського життя в СРСР

14.4. Розвиток громадянського суспільства в незалежній Україні

14.4.1.Формування правового поля
14.4.2. Інститути громадянського суспільства
14.4.3. Громадські об’єднання та громадська залученість

15. ПИТАННЯ ЛЕГІТИМНОСТІ ВЛАДИ. ПІДТРИМКА  ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ

15.1. Легітимність політичної влади

15.2. Громадянська культура

15.3. Підтримка громадянами основних ліберальних та демократичних цінностей

15.4. Політична підтримка демократії в Україні

Частина четверта
ДЕМОКРАТІЯ І ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА

16. ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПІДТРИМЦІ ДЕМОКРАТІЇ

16. 1. Економіка і держава: альтернатива чи взаємодія?        

16.1.1. Дискусії про економічну роль держави в країнах Заходу
16.1.2. Економічні свободи й державний контроль

16.2. Реформування державної власності й становлення ринкових відносин в Україні

16.2.1. Моделі ринкової економіки та переходів до неї
16.2.2. Основний зміст економічних реформ в Україні. Форми та методи приватизації
16.2.3. Проблеми і досягнення економічного реформування в Україні

16.3. Політика в галузі зайнятості та безробіття. Соціальне партнерство

16.3.1. Методологія аналізу зайнятості й безробіття
16.3.2. Демократизація сфери зайнятості і боротьба з безробіттям в Україні
16.3.3. Політика соціального партнерства

16.4. Тіньова економіка: постійна величина чи плата за демократію?

16.4.1. Тіньова економіка як складова частина різних економічних систем
16.4.2. Тіньовий сектор в умовах демонтажу командної економіки та переходу до ринку
16.4.3. Тіньова економіка, організована злочинність і корупція
16.4.4. Перспективи трансформації тіньової економіки й подолання її негативних наслідків в Україні

17. СОЦІАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ДЕРЖАВИ У ПРОЦЕСІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ

17.1. Демократія та соціальна політика

17.1.1. Суб’єкти та функції соціальної політики

17.2. Моделі сучасної демократії і формування соціальної політики

17.2.1. Економічний, політичний і соціальний розвиток: сучасне розуміння взаємозалежності
17.2.2. Моделі соціальної політики в країнах Заходу
17.2.3. До формування нової моделі соціальної політики в Україні

17.3.Соціальна політика та соціальна структура (стратифікація) України

17.3.1. Поняття та основні компоненти соціальної структури
17.3.2. Проблема бідності. Майнові групи та соціальна політика
17.3.3. Особливості соціальної політики стосовно соціально-демографічних груп

18. ДЕМОКРАТІЯ І БАГАТОМАНІТНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО

18.1. Багатоманітність – невід’ємна властивість демократії

18.2. Багатоманітність національного

18.2.1. Нація і народ. Різновиди та основні функції націй
18.2.2. Становлення української нації
18.2.3. Нація та держава
18.2.4. Національне самовизначення і національна самосвідомість
18.2.5. Феномен націоналізму. Український націоналізм
18.2.6. Проблема сумісності націоналізму і демократії
18.2.7. Мовна проблема

18.3. Оперування з багатоманітністю за умов демократії

18.3.1. Державно-політичне оперування з багатоманітністю національного. Федералізм
18.3.2. Північноамериканський мультикультуралізм
18.3.3. Толерантність як демократичний принцип оперування з багатоманітністю

ПЕРСПЕКТИВИ ДЕМОКРАТІЇ І СИСТЕМА ОСВІТИ (замість висновків).

ДОДАТКИ
ГЛОСАРІЙ


УДК 321.7.01 (075.8)
ББК 66. 0я 73
0-73

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист від 27.03.02 №14/18.2-653
Друкується за рішенням вченої ради Інституту вищої освіти АПН України

Редакційна  колегія:
Дж. Перлін (Канада), В. Андрущенко, А. Горбачик, В. Волович, А. Колодій, С. Рябов

Рецензенти:
М. Михальченко, доктор філософських наук, професор
В. Савельєв,  доктор історичних наук
І. Яворський, доктор філософії (Канада)

Видання здійснено за сприяння Канадського Агентства Міжнародного Розвитку.

Основи демократії.Навч. посібник для студентів вищих навч. Закладів / Авт. Колектив: М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарук та ін., За заг. ред.  А. Колодій.; М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти АПН України, Укр..-канад. проект “Демократична  освіта”. – К.: вид-во „Ай-Бі”, 2002. – 684 стор.

У посібнику висвітлено найактуальніші проблеми становлення й розвитку демократичного ладу. В ньому розповідається про сутність демократії, різноманітність уявлень про неї та еволюцію її реально існуючих форм. Значна увага приділена розкриттю принципів і цінностей демократії, передумов її становлення в сучасному світі, специфіки переходу до демократії в Україні; наголошується значення верховенства права, формування представницьких і інших демократичних інститутів, налагодження розвиненої, ефективної системи правосуддя. В книзі дається порівняльний аналіз утворення і діяльності політичних партій, організації й проведення виборів, форм групової політики, функціонування засобів масової інформації, ролі громадянської політичної культури й участі громадян у громадському й політичному житті. Проаналізовано принципи та методи, якими керуються уряди демократичних країн при проведенні економічної, соціальної, етнокультурної політики.

Посібник розрахований на тих, хто викладатиме та вивчатиме цілісний курсу “Основ демократії”, а також на широке коло викладачів, студентів, загалом – громадян України, які бажають поглибити свої знання з проблем демократії.

ISBN966-96198-0-7

Відповідальні за випуск: К. Гуриненко, Л. Марголіна
Літературні редактори: Г. Луцак, А. Павлишин
Коректори: О. Григоренко, Є. Кисельова

© Канадсько-український проект «Демократична освіта»