Політика й урядування

Міжрегіональні поділи в Україні і деякі принципи публічного врядування

[2015]

Колодій Антоніна. Міжрегіональні поділи в Україні і деякі принципи публічного врядування // Будуємо нову Україну : збірник конференції ( 26-27 листопада 2014 р., м. Київ) / упоряд. Ярошенко Т.О ; Українське Фулюрайтівське коло. – Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2015 [407 с.]. – С. 309 -327. –http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/4618

У статті розглянуті питання, що стосуються внутрішніх чинників регіональних поділів і розколу в Україні та шляхів їх подолання і недопущення в майбутньому засобами публічної політики та врядування. Приділено увагу таким принципам публічного урядування, як: деліберація, горизонтальна публічна координація, культурний плюралізм, децентралізація й субсидіарність, національна інтеграція на базі соцієтальної культури, пріоритетність культурної та освітньої політики.

The paper deals with the questions regarding the internal factors of regional divisions and split in Ukraine and the ways of overcoming and preventing them in the future by means of public policy and governance. Attention is paid to such principles of public governance as: deliberation, horizontal public coordination, cultural pluralism, decentralization and subsidiarity, national integration on the basis of societal culture, prioritizing of cultural and educational policy.

Читати далі

Новітня політична лексика

[2015]

Словники з політичної науки: “Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) : навч. енциклопедичний словник-довідник” / за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів: «Новий світ – 2000», 2015. – 490 с. та “Сучасна політична лексика : навч. енциклопед. словник-довідник” / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – 395 с. (співавтор)

Статті авторства Антоніни Колодій:

Глобальне (публічне) врядування; громадський сектор; громадянський республіканізм; державний патріотизм; невдала / занепала держава (failed state); консцієнтальна війна; неурядова організація; нормативна модель ліберальної демократії (співавтор – Дж.Перлін); публіка; публічна сфера; публічне адміністрування; публічне врядування; суспільний (громадянський) патріотизм; суспільний інтерес.

Читати далі

Деякі проблеми врядування після парламентських виборів 2014 року

[2014]

Антоніна Колодій. Деякі проблеми врядування після парламентських виборів 2014 року // Текст до дискусії на семінарі “Україна після виборів: питання реформ і безпеки». організованому Київським центром Інституту Кеннана. м. Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 03.12.2014.

У тексті мовиться про стереотипні форми поведінки владної еліти й очікування народу щодо здійснення реформ і врядування у післявиборчий період та про необхідність перебудови їх взаємовідносин на демократичних засадах.

Усний виступ автора та інших учасників семінару і дискусію між ними можна подивитися й послухати на Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JPR9yD0gjAE&index=3&list=PL8m5vbE3c0CzcO01hvcUw9VxSvjTpq_QD (Western Regions in Ukrainian Revolution. – Dec 28, 2014 – Uploaded by Rethinking Democracy)

Читати далі

Неолібералізм і суспільна трансформація: деякі міркування про ідеологію реформ в Україні

[2014]

Антоніна Колодій. Неолібералізм і суспільна трансформація: деякі міркування про ідеологію реформ в Україні // Економічна теорія і публічна політика. Цикл конференцій “Людвіг фон Мізес і сучасні суспільства”. Збірник наукових праць / За наук. ред. Миколи Буника, Ірини Кіянки. – Львів, 2014. – С.14-29. У статті висвітлюється актуальність концепції та суперечливість практики неоліберальних реформ у суспільствах, що трансформуються. Розглядається еволюція неолібералізму як економічної теорії, ідеології і суспільної політики. Ставиться низка дискусійних питань про плюси і мінуси неоліберальних реформ у перехідних і недостатньо модернізованих суспільствах, зокрема й в Україні.

Читати далі

Хто передав Крим Україні?

[2014]

Антоніна Колодій. 18 березня 2014 р.
На противагу брехні та пропаганді, які розповсюджують російські ЗМІ для виправдання анексії Криму, в публікації викладено деякі історичні факти про причини передачі Криму від РСФСР до УРСР та про дійових осіб, які брали участь у цьому процесі. Публікація націлена на спростування міфу про те, що Крим начебто був “подарований” Україні волюнтаристом Микитою Хрущовим у зв’язку із святкуванням 300-річчя возз’єднання України з Росією. Показано, що така версія не відповідає історичний правді, бо: по-перше, у лютому 1954 р. (через 11 місяців після смерті Сталіна) цей політичний діяч ще не мав достатньо влади для подібного вчинку; по-друге, перепідпорядкування півострова здійснювалось через інші, в основному – економічні причини; і, по-третє, передача півострова від однієї союзної республіки до іншої була проведена у строгій відповідності до тодішнього законодавства, на основі рішення вищих державних органів обох республік та СРСР.

Читати далі

Політична воля, сваволя і економічний інтерес за олігархії

[2013]

Conference-LRIDU_Apr52013

Колодій Антоніна. Word Document Політична воля, сваволя і економічний інтерес за олігархії (деякі уроки античних полісів і сучасних капіталістичних країн для української політики) // Модернізація системи державного управління: теорія та практика. Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю. Львів, 5 квітня 2013. – Т. 1. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. – С. 250-256.

Відсутність реформ перетворилось на головну прикмету і майже не підйомну проблему більше ніж двадцятирічного розвитку української держави. Як підступитись до її розв’язання? Як покінчити з цією вже традиційною інертністю держави і суспільства, яка веде до занепаду?

Читати далі

Концепція публічного (нового) врядування в її застосуванні до демократичних і перехідних систем

[2013]

Колодій Антоніна. Концепція публічного (нового) врядування в її застосуванні до демократичних і перехідних систем // Демократичне врядування : науковий вісник ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. – 2013. – № 10.

У статті подано аналіз західної наукової думки щодо змісту і теоретичного значення відносно нового поняття “врядування”, яке відображає зміни у процесах управління суспільством, що сталися в західних демократіях упродовж останніх десятиліть; запропоновано три основні способи його вживання: “політичне врядування” як правління уряду, виконання ним своїх функцій; “системне врядування” як різні способи суспільного впорядкування; “публічне або нове врядування” як сучасний тип горизонтальної, мережевої організації управління суспільством. Певна увага приділена адаптації цих термінів і понять до умов перехідних і гібридних систем, зокрема, у вигляді концепції “доброго врядування”.

Читати далі

Енциклопедія державного управління. Т 8: Демократичне врядування.

[2012]

Енциклопедія державного управління у 8-ми томах. Том 8: Публічне врядування / наук.ред.колегія: В. С. Загорський (голова), С.О. Телешун (співголова) та ін. – Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 630 с.

Статті авторства Колодій Антоніни (вказані стор. друкованого 8-го тому).

Вступ, у співавторстві, с. 7-17
громадський сектор, у співавторстві, с. 90-95
громадянське суспільство, с. 108-112
громадянський республіканізм, с. 112-115
демократизація, с. 128-130
демократичний перехід, с. 132-135
демократія, с. 141-145
демократія дорадча (деліберативна), с. 145-147
демократія елітарна, с. 147-150
демократія консенсусна (консоціативна), с. 150-152
демократія учасницька (партисипаторна), с. 152-154
інтерес суспільний (громадський, публічний), с. 247-249
моделі демократії, с. 344-347
неурядові організації, с. 363-364
нормативна модель ліберальної представницької демократії, у співавторстві, с. 367-369
парадигми демократії, с. 396-399
поліархія, с. 428-431
публічне врядування і публічне адміністрування, с. 488-491

Читати далі

Енциклопедія державного управління у 8-ми томах

[2012]

Енциклопедія державного управління Енциклопедія державного управління у 8-ми томах. Том 8: Публічне врядування / наук.ред.колегія: В. С. Загорський (голова), С.О. Телешун (співголова) та ін. – Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 630 с.

Читати далі

Презентація Енциклопедії державного управління

[2012]

10 травня 2012 року в головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Драгоманова, 5) відбулася презентація 8-томного видання “Енциклопедія державного управління”.

Фундаментальне наукове видання, яке започаткувало формування підсистеми цілісної термінологічної системи державного управління і місцевого самоврядування в Україні, – “Енциклопедія державного управління” (2011) – результат багаторічної праці великого колективу українських учених. Читати далі >>

Читати далі