ДОКТРИНА МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА: возможные модификации для новых государств с неконсолидированными нациями

Антонина Колодий. Возможные модификации доктрины мультикультурализма
применительно к новым государствам с неконсолидированными нациями / Rethinking Multiculturalism in the Case of New States with Unconsolidated Nations // Текст выступления на международном конгрессе:   20 ЛЕТ СПУСТЯ (1991- 2011) : РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА И ИДЕНТИЧНОСТИ.

Національний вимір суспільного буття

Антоніна Колодій. Національний вимір суспільного буття. – Львів: Астролябія, 2008. – 368 c.

Національний вимір суспільного буття. Зміст.
Національний вимір суспільного буття. Розділ 1. Сутність, генеза та типологія націй: питання теорії.


На основі здобутків сучасної світової та української націології, з урахуванням непростих проблем, що постали перед українською нацією після здобуття незалежності, в книзі з’ясовуються питання про сутність, шляхи становлення і типологію націй, про зміст націоналізму та його співвідношення з ідеологією лібералізму, про можливі теоретичні засади етнонаціональної політики, здатної забезпечити консолідацію української громадянської нації.…

Американська доктрина мультикультуралізму і етнонаціональний розвиток України

Антоніна Колодій. Американська доктрина мультикультуралізму і етнонаціональний розвиток України // Агора. Випуск 6: Україна і США: взаємодія у галузі політики, економіки, культури і науки. – 2008. – C. 5-14.


This article argues that, in spite of deep differences in the specific features of the Ukrainian and American nations, Ukrainians can take advantage of America’s experience in the nation building process and in ethnic/cultural policy.

Культурний плюралізм і етнонаціональна політика: їх вплив на процес творення політичної нації в україні

Неліна К.О. Культурний плюралізм і етнонаціональна політика: їх вплив на процес творення політичної нації в україні

Проаналізовано статтю А. Колодій з питань формування політичної нації, ролі культурного плюралізму та етнонаціональної політики в цьому процесі, досліджено типологію держав з точки зору їх етнонаціональної структури, а також можливі перспективи розвитку України як багатоетнічної національної держави.…

Український регіоналізм як стан культурно-політичної поляризованості

Антоніна Колодій. Український регіоналізм як стан культурно-політичної поляризованості // АГОРА. Випуск 3: Україна – регіональний вимір. – Київ: Стилос, 2006. – С. 69-91.…

Національна єдність і патріотизм як чинники національної безпеки

Антоніна Колодій. Національна єдність і патріотизм як чинники національної безпеки // В кн.: Національна безпека України. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США. 16-19 вересня, 2004 р. – Київ: Стилос, 2004. – С. 39-61


Національна безпека – один з найбільших викликів кожній молодій державі, яка, природно, намагається підвищити свій статус на міжнародній арені, зміцнити обороноздатність та сформувати стійке коло союзників.…

Громадянська нація: сутність, шляхи і стадії її формування в Україні

Антоніна Колодій. До питання про сутність, шляхи і стадії формування громадянської нації в Україні // Народознавчі зошити. – 2004. – № 5-6. – C. 12-25.

“…Декларуючи своє палке прагнення інтегруватися до „справжньої Європи”, ми хоч-не-хоч мусимо спершу зліпити докупи те, що нам хотілося би примістити на мапі європейського мультикультуралізму – свою українську ідентичність”.…

Про поліетнічність України: кількісний та якісний виміри

Антоніна Колодій. Про поліетнічність України: кількісний та якісний виміри // В кн.: Україна: проблема ідентичності: людина, економіка, суспільство. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США – Львів, 18-21 вересня 2003 р. – Київ: Стилос, 2003.– С. 239-264.


Звернення до популярних нині теоретичних проблем етно-національних ідентичностей в Україні, так само як і більш прагматичні намагання визначити потенційні пріоритети державної політики в етно-національній сфері вимагають знайомства з цифровим матеріалом, що менш-більш достовірно відображає стан етнічного, національного та мовно-культурного самовизначення людей.…

Програма курсу: “Соціологія націй”

Антоніна Колодій. Програма курсу: “Соціологія націй”. Львівський національний університет ім. Івана Франка, філософський факультет, кафедра політології. Курс призначений для студентів, які спеціалізуються в галузі суспільних наук, насамперед – політології.


Мета курсу:

Курс призначений для студентів Львівського національного університету ім. Івана Франка, які спеціалізуються в галузі політології.…